Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ на ПРСР 2014-2020.

 

5 май 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

 

Цели на подкрепата

Подпомагането по процедурата е насочено към действия за намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на АЧС и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.

Бюджет

23 469 600 е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения.

Финансови параметри

  1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 15 000 лв.
  2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от земеделски стопанин, с животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат свине е 2 933 700 лева, като максималният размер на допустимите разходите за един животновъден обект, включен в проектно предложение, представено от тези кандидати, е в размер до 1 369 060 лв.
  3. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от земеделски стопанин, с животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат птици е 1 955 800 лв., като максималният размер на допустимите разходите за един животновъден обект, включен в проектно предложение, представено от тези кандидати, е в размер до 977 900 лв.
  4. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от земеделски стопанин, с животновъдно/и стопанство/а, в което/които се отглеждат дребни преживни животни (ДПЖ) е 391 160 лв.
  5. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 2 933 700 лв., за кандидати земеделски стопани, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Финансовата помощ възлиза на 70 % от размера на допустимите разходи за проектни предложения, представени от частни субекти – земеделски стопани, които включват само животновъден/животновъдни обект/и, който/които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.

Финансовата помощ възлиза на 60 % от размера на допустимите разходи за проектни предложения, представени от частни субекти – земеделски стопани, които не са засегнати от усложнена епизоотична обстановка.

Допустим кандидат

За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Допустимата целева група за подкрепа по процедурата: земеделски стопани с животновъдни обекти, в които се отглеждат селскостопански животни от видовете – свине, птици и ДПЖ, включително стопани с животновъдни обекти, пострадали от усложнена епизоотична обстановка.

 Важни изисквания към кандидатите земеделски стопани:

  • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. преди 1 януари 2018 г.;
  • да имат към датата на подаване на проектното предложение икономически размер на стопанството не по-малко от 8 000 евро СПО (изчислен по таблица съгласно Приложение №1 от комплекта документи за кандидатстване);
  • да са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици или дребни преживни животни и които са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Минималният икономически размер на стопанството за кандидати, чиито животновъдни стопанства са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, може да се докаже чрез представяне на протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ към момента на възникване на събитието, като се вземат предвид броя на животните, които не са възстановени в животновъдния обект към датата на подаване на проектното предложение. В тези случаите се извършва служебна проверка в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).

Допустими за финансиране дейности

Подпомагането по процедурата е насочено към:

  1. превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на заразни болести по селскостопанските животни в страната;
  2. дейности на земеделски стопани в животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици или ДПЖ, насочени към: а) Инвестиции в закупуване или изграждане на  инсталации и оборудване за дезинфекция; б) Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата; в) Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с осигуряване на превенция, включително за повишаване на безопасността при съхранение на фуражи; г) Инвестиции, свързани със съхранение на странични животински продукти; д) Инвестиции в санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води.

Кандидатстване в ИСУН 2020

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) можете да откриете в ИСУН 2020 👉 http://eumis2020.government.bg/, както и в сайта на МЗХГ 👉 https://www.mzh.government.bg/…

 

Питайте Управляващия орган за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната пощаrdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Публикуваните от УО разяснения са задължителни за всички кандидати!

 

47 проекта за 42 млн. лева са подадени по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 в рамките на първия прием по подмярка 5.1, който бе реализиран в периода от 8 май 2020 г. до 10 юли 2020 година. 42 017 523.53 лв. е общата стойност на всички подадени проекти в първия прием. 25 592 859.82 лв. е общата стойност на БФП по подадените проектни предложения при общ размер на БФП по прецударата от 45 905 931 лв.

В процедурата по първия прием по подмярка 5.1 проектни предложения можеха да подават: 1/ Частни субекти – земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. ; 2/ Публични субекти – БАБХ или ИА „Борба с градушките” (ИАБГ) или Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов.

През 2021 г. УО на ПРСР 2014-2020 проведежда два отделни приема по подмярка 5.1- за частни субекти и за публични субекти. Съвесем скоро се очаква да старира и приемът за публичните субекти.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!