Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува Заповеди за изменение на Насоки за кандидатстване по следните 3 процедури на подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020:

  • № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“;
  • № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“;
  • № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз“.

Измененията касаят Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и образеца на административен договор по трите горецитирани процедури.

Припомняме, че в периода 04.09.2018 г.- 07.12.2018 г. бяха реализирани чрез ИСУН 2020 приемите по 3-те процедури на подмярката.

До 06 юни 2025 г. е удължен крайният срок за изпълнение на проектите (вместо 15.09.2023 г.)

В докладите на директора на Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм се пояснява, че удължаването на крайния срок за изпълнение на одобрените проекти по трите процедури на подмярка 6.4.1 е свързано с предвидената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възможност за удължаване на крайния срок за извършване на плащанията по ПРСР 2014-2020 до 31 декември 2025 г. (Уточняваме, че с Регламент 2020/2220 бяха удължени програмите за развитие на селските райони за периода 2014-2020 на страните от ЕС с 2 календарни години, а прилагането на правилото N+3 означава, че крайният срок за извършване на плащания по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 се удължава до 31.12.2025 г.).

Освен това УО посочва, че по „предложение от Държавен фонд „Земеделие“ (писмо № 10-1205 от 08.12.2021 г.)“ и „с цел улесняване процеса по изменение на административните договори“ се създава възможност за подписване на допълнителни споразумения към договора с ДФЗ с квалифициран електронен подпис- „При уведомяване от Фонда за съгласие с исканата промяна, Бенефициентът или упълномощено от него лице трябва да се яви или по електронен път в ИСУН 2020 с валиден КЕП да подпише допълнителното споразумение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за сключване на допълнително споразумение към договора, като при неявяване или неподписването в този срок правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.

Актуализираните документи са публикувани в сайта на МЗм:

Източник: МЗм

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!