Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Със Заповедта са направени промени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и образеца на Административния договор.

До 6 юни 2025 г. е удължен крайният срок за изпълнение на одобрените проекти от целевия прием за животновъдство по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020.

В доклада на директора на дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм се посочва, че удължаването на крайния срок за изпълнение на одобрените проекти по целевия прием на подмярка 4.1 е по предложение на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), мотивирано в началото на месец декември 2021 г. в писмо до УО за прилагане на предвидената в преходния Регламент (ЕС) 2020/2220 възможност за удължаване на крайния срок за извършване на плащанията по ПРСР 2014-2020 до 31 декември 2025 г. (Уточняваме, че с Регламент 2020/2220 бяха удължени програмите за развитие на селските райони за периода 2014-2020 на страните от ЕС с 2 календарни години, а прилагането на правилото N+3 означава, че крайният срок за извършване на плащания по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 се удължава до 31.12.2025 г.)

Пакет актуализирани документи по процедура № BG06RDNP001- 4.008 по подмярка 4.1 са публикувани в сайта на МЗм👉www.mzh.government.bg и в сайта на👉ИСУН 2020.

554 са одобрените проекти от целеви прием на подмярка 4.1

Целевият прием бе реализиран в периода от 3 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г. (👉689 проекта подадоха животновъдите по целевия прием на подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020). На 15 април 2021 г. Оценката на проектните предложения се извършва от ДФЗ-РА. ДФЗ излезе с предварителното класиране на 647 проекта, а на 27 юли 2021 г. ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост (👉Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост). След приключилата оценка за административно съответствие и допустимост на следващ етап преминаха 645 проекта.

След като УО на ПРСР 2014-2020 увеличи със Заповед №РД 09-754 от 26.07.2021 г. първоначално обявеният бюджет (58 674 000 млн. лв) по целевия прием на подмярка 4.1 с 32 млн. евро, общият размер на безвъзмездната фианнсова помощ (БФП) по процедурата възлезе на 121 259 600 лв., което позволи на ДФЗ да разгледа и оцени всички проектни предложения, получили минимално допустимия брой точки – 15. В края на месец февруари 2022 г. ДФЗ одобри 554 проекта (👉Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: 554 проекта одобри ДФЗ). Субсидията по приема е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение.

Съгласно последните официални данни на ДФЗ, представени на 11 юли 2022 г. в рамките на 18-то онлайн заседание на Комитета за наблюдение на Програмата:

  • уведомителни писма за одобрение са изпратени на всички одобрени 554 проекта
  • 482 са като сключените договори с кандидатите, чиято обща стойност на БФП е в размер на  103 038 112,65 лв.

Източник: www.mzh.government.bg; https://eumis2020.government.bg; https://ruralnet.bg/; ДФЗ

ВИЖТЕ ОЩЕ*:

*Публикацията е актуализирана на 01.08.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!