Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 (НПП 2020-2022) е с общ бюджет от 22.5 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет.

Първият прием по новата НПП за 2021 година бе реализран в периода 26 октомври- 6 ноември 2020 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че фианлизира подписването на договорите по новата НПП за 2021 година на 1 952 одобрени за подпомагане кандидата, заявили финансова помощ общо в размер на 8 052 644 лв. Пчеларите са поканени от ДФЗ и вече подписват договорите си в областните дирекции на ДФЗ, където са подали документи за участие. С договорите те получават и специално подготвена информационна брошура.

Инвестициите по подписаните договори трябва да бъдат извършени в рамките на текущата пчеларска година, която изтича на 31 юли 2021 г.

 

ДФЗ пояснява, че с увеличението на бюджета по НПП 2020-2022 за 2021 година всички допустими кандидати ще получат финансиране. По данни на ДФЗ:

  • 1 413 са кандидатите с одобрена финансова помощ от 3,5 млн. лева по мярката за закупуване на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти;
  • 1 247 са пчеларите с одобрена финансова помощ в размер на над 3,3 млн. лева за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки;
  • 900 са пчеларите с одобрена финансова помощ в размер на близо 1 млн. лв. за закупуване на лекарства за третиране на пчелните семейства.

ДФЗ ще кредитира одбрените проекти по НПП 2020-2022 при 2,5 % лихва и облекчени условия

Пчеларите със сключени договори по НПП от приема за 2021 г. могат да кандидатстват за кредити от ДФЗ. Възможността за кредитиране позволява на пчеларите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д– за закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, както и за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство. Кредитите са с 2,5 % лихва и покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки А, Б, В и Д, а останалата част се осигурява от кандидатите. Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят ще получи по НПП 2020-2022. Отпускането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква издаване на запис на заповед в полза на ДФЗ, без обременяващи процедури по учредяване на ипотеки върху недвижими имоти и/или залози върху движимо имущество.

👉Цялата информация за условията за кандидатстване по схемата за кредитиране е публикувана в👉сайта на ДФЗ.

От 17 март до 30 юни 2021 г. се приемат заявления за кредитиране в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.

 

👉Запознайте се с 👉Национална програма по пчеларство за периода 2020-2022

👉Запознайте се с 👉Пълен текст на НАРЕДБА № 10 за прилагане на новата Национална пчеларска програма 2020-2022 с обнародваните промени

👉Запознайте се с 👉Презентация на ДФЗ с основна информация по мерките от НПП 2020-2022

👉Запознайте се със 👉Списък на производителите на пчелни майки и отводки (рояци), съгласно чл.26, ал.2 от Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, актуален към 12.03.2021 г.

👉Запознайте се със👉 Заповед № РД 11-1678/20.07.20 г. на изпълнителния директор на БАБХ за утвърждаване на методики за прилагане на мерки и дейности от Националната програма по пчеларство за прием 2021 г. 

За информация по НПП 2020-2022 можете да се обърщате към служителите от Отдел „Пчеларство, мляко и интервенции” на ДФЗ:

  • адрес: гр. София, ПК 1618, ул. „Гусла” № 3
  • тел. (+359) 2 81 87 690 ; тел. (+359) 2 81 87 549
  • e-mail: pmi_agri@dfz.bg

 

Източник: ДФЗ; МЗХГ; БАБХ; https://ruralnet.bg/; https://web.apis.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!