Кандидатите  получили по-малък брой точки от заявените могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР2014-2020 в 14–дневен срок от публикуване на списъците.

Държавен фонд „Земеделие“ информира, че приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007, чийто общи размер на безвъзмездната финансова помощ е 22 000 000 евро.

След приключване на приема в „ИСУН 2020“, подадените проекти по посочената процедура бяха оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ и всеки кандидат може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. Предварителната класация на ДФЗ включва 2 449 броя проектните предложения, подадени в ИСУН по подмярка 6.3.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9 в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на списъците.

Източник: ДФЗ-РА

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 666 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!