До 2020 г. Европейската комисия (ЕК) трябва да изготви насоки за държавите членки за извършване на конкретни проверки върху вноса на биологични продукти, се казва още в доклада на Европейската сметна палата (ЕСП).

 „Системата за контрол на биологичните продукти е усъвършенствана, но някои предизвикателства остават“ е тема на специален доклад № 4/2019 на ЕСП, представен на заседанието на РГ АГРИФИН, което се проведе на 6 юни 2019 г. в Брюксел. В доклада на ЕСП са отразени напредъкът на изпълнението по дадените препоръки, констатираните слабости и несъответствия по време на извършените одити и са дадени препоръки за отстраняването им. Държавите членки трябва да извършват редовни проверки на всички внасяни продукти (биологични или не) на различни етапи от веригата на доставки на храни, като използват основан на риска подход, докладвайки ежегодно на ЕК за тези проверки.

ЕСП анализира извадка от годишни доклади за 12 държави членки, като в нито един от тях не е предоставена конкретна информация относно официалните проверки, извършени по отношение на биологични продукти. При липсата на тази информация, ЕК не може да знае кои проверки са били извършени за внесените биологични продукти и какви са били резултатите от тях.

ЕСП отчита още, че са налице значителни  подобрения в надзора върху системата за контрол на биологичните продукти, произведени в Европейския съюз (ЕС) и в трети страни, като отбелязва и резултатите от предприетите действия, във връзка с подобряване на контрола от страна на  държавите членки. Според ЕСП проследимостта е подобрена, но продължават да съществуват някои слабости и предизвикателства, свързани с надзора над системата за контрол на вносните биологични продукти. Например в България двете посетени контролиращи лица не разполагат с конкретни контролни листове за вносители и вместо това използват контролните листове за „търговци“, които не предвиждат някои специфични проверки при внос. В Испания(Андалусия) докладите на компетентния орган относно годишните надзорни инспекции на контролиращите лица не посочват проверки на вноса или преглед на конкретните контролни листове за внос. Компетентният орган в Обединеното кралство не изисква вносителите да уведомяват съответните контролиращи лица за всяка пристигаща пратка.

За много продукти проследяването обратно до земеделския производител е било невъзможно. Етикетите за биологично производство на два продукта са представили неточна информация относно произхода на продуктите: етикетът на вид питки погрешно посочва „селскостопански продукти от ЕС“, въпреки че основната съставка (пшеница) идва от Молдова, Украйна и Казахстан. Етикетът на сладко от ягоди погрешно посочва „селскостопански продукти от ЕС/извън ЕС“, въпреки че всички съставки са били внесени от държави извън ЕС (ягоди от Мароко и захар от Бразилия), посочва още докладът.

Според доклада, по-малка част от консумираната в ЕС биологичната храна идва от внос. Еквивалентни контролиращи лица* сертифицират над 80% от внасяните в ЕС биологични продукти, а останалата част се внася от еквивалентни трети държави**. Надзорът над еквивалентните контролиращи лица е предизвикателство за Комисията, която трябва да подобри извършвания над тях надзор, вт.ч. чрез засилване на сътрудничеството с органите по акредитация и с компетентните органи на други значими пазари на внос. ЕК трябва да извършва навременна оценка на годишните доклади на еквивалентните контролиращи лица и на еквивалентните трети държави, а до 2020 г. трябва да изготви насоки за държавите членки за извършване на конкретни проверки на осъществявания от контролиращите лица надзор върху вносителите и внасяните биологични продукти.

В заключение, докладът на ЕСП съдържа три основни препоръки: да се предприемат действия по отношение на продължаващите слабости в системите за контрол и докладването на държавите членки; да се подобри надзорът върху вноса чрез по-добро сътрудничество и да се извършват по-пълни проверки за проследимост.

Документър посочва, че секторът на биологичното производство в ЕС се развива бързо през последните години, което се измерва чрез използваната земеделска площ, броя на операторите и пазарния дял. Общата площ на обработваемата земя, използвана за биологично земеделие в ЕС, се е увеличила от 9,1 млн. хектара през 2010 г. на 12 млн. хектара през 2016 г., което представлява увеличение с 33%. През 2016 г. делът на обработваемата земя в ЕС, отделена за биологично производство, е 6,7%. През същия период обемът на продажбите на дребно на биологични продукти е нараснал от 18,1 млрд. евро на 30,7 млрд. евро, което представлява увеличениес 69 %.

Повече информация за резултатите и препоръките можете да откриете в Специален доклад на ЕСП „Системата за контрол на биологичните продукти е усъвършенствана, но някои предизвикателства остават“ Специален доклад на ЕСП_No 04 от 2019

Източник: www.eca.europa.eu

* Еквивалентен контролен орган (Equivalent control body): контролен орган, действащ в трета страна, който е признат от Комисията като прилага еквивалентни правила и контролни мерки за биопродукти като тези, прилагани в ЕС. * * Еквивалентна трета държава (Equivalent third country): трета държава, която е призната от Комисията като прилагаща еквивалентни правила и контролни мерки за биопродукти, като тези, прилагани в ЕС.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!