Новите сателитни технологии за наблюдение на площите трябва да се използват по-добре за наблюдение на изискванията, свързани с околна среда и климат, се посочва в нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) „Прилагане на нови технологии за повърхностни изображения при мониторинга на Общата селскостопанска политика —цялостният напредък е устойчив, но с по-бавно темпо при мониторинга на климатичните изменения и околната среда“

Прилагане на новите сателитни технологии за наблюдение на селскостопанската активност са силно популяризирани от Комисията сред държавите членки, но все още съществуват редица пречки за тяхната широка употреба. Новите технологии за получаване на изображения, като например притежаваните от ЕС спътници „Сентинел“ по програма „Коперник“, имат потенциала да променят радикално мониторинга на Общата селскостопанска политика (ОСП), като същевременно предоставят ползи за земеделските стопани и за околната среда, посочват в доклада одиторите на ЕСП.

От 2018 г. разплащателните агенции могат да използват данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“, вместо да провеждат традиционните проверки с посещения на място. Разплащателната агенция в италианската провинция Фоджа е първата в ЕС, която през май 2018 г. започва да прилага метода на дистанционно наблюдение (бел. това е наименованието за наблюдение на дейността на фермерите чрез сателитни изображения) за извършване на проверки и контрол по схемите за директни плащания, базирани на площ. Докладът показва, че през 2019 г. 15 разплащателни агенции (от общо 66 в ЕС) в 5 държави членки са използвали данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“, за да проверят заявления за помощ за някои схеми и някои групи бенефициенти („проверки чрез мониторинг“). 13 разплащателни агенции в други 8 държави-членки проявяват интерес към прилагането на системата през 2020 г. През 2019 г. нито една разплащателна агенция не е прилагала метода на „дистанционното наблюдение“ за контрол на екологичните изисквания по схемите на площ за директни плащания, както и мерките за развитие на селските райони.

Извършеният от ЕСП одит показа, че много разплащателни агенции считат, че съществуват пречки пред по-широкото използване на новите технологии.

Според мнението на одиторите от ЕСП, през последните няколко години, ЕС стимулира активно прилагането на сателитните технологии за контрол на директните плащания при схемите, базирани площ и оценка на допустимостта на фермерите-кандидати по схемите. Що се отнася до схемите за развитие на селските райони и кръстосаното спазване, ЕСП установява ограничено използване на нови технологии при мониторинга на спазването на изискванията и на резултатите, свързани с климата и околната среда. Одиторите заключават също, че предложеният понастоящем набор от показатели за изпълнението във връзка с ОСП за периода след 2020 г. до голяма степен не е разработен добре за пряко наблюдение по отношение на данните от „Сентинел“.

В заключителната част на доклада се посочва, че Комисията приветства заключенията на ЕСП и ще продължи да работи, за да насърчава използването на нови технологии както от страна на администрациите, така и от земеделските стопани. Одиторите на ЕСП препоръчват на Комисията:

  • Препоръка 1 — Насърчаване на подхода с проверки чрез мониторинг като основна система за контрол, прилагана от разплащателните агенции;
  • Препоръка 2— По-добро използване на новите технологии за целите на мониторинга на изискванията в областта на околната среда и климата.

Пълният доклад на Европейската сметна палата на български език, може да бъде намерен ТУК.

Източник: www.eca.europa.eu

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!