Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си Пакет документи, съдържащи одобреното пето изменение на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 . В документацията се съдържа Решение за изпълнение на Европейската комисия C(2019) 3438 от 30.04.2019 г. за одобрението на петото изменение на ПРСР 2014-2020.

Хронология:

На 11.12.2018 г. е проведено единадесето заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020. В рамките на заседанието КН одобри предложенията за пето изменение на Програматата и упълномощи Управляващия орган (УО) на Програмата да го изпрати официално (чрез SFC) на Европейската комисия. КН  даде мандат на УО да договори окончателния вариант на промените в преговорния процес с Европейската комисия по отношение на:

Промени в текста на мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“;

Промяна в текста на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост“;

Промени в текста на ПРСР, свързани с изготвяне на методика, за определяне на опростени разходи, които ще се прилагат по следните мерки:

  • мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“;
  • подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“;
  • подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“;
  • подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки;

– Допълнение на Програмата с включване на текст на подмярка 4.3. „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“;

– Отразяване на резултати от преразглеждането на размера на подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ след анализ и оценка на промяна в практиките по чл. 43 от Регламент 1307/2013;

– Представяне на използвана методология при предефиниране на райони с природни ограничения, различни от планинските от мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“;

– Изменения в текста на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“;

– Уравняване на финансовия план на ПРСР (2014-2020) по фокус – области;

Изменение в Глава 11 „План на показателите“ от ПРСР (2014-2020), свързано с корекция на стойностите на бюджетите на подмерки 19.1, 19.2 и 19.4 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“;

На 28 декември 2018 г. УО на ПРСР 2014-2020 представи на Комисията искане за изменение на ПРСР 2014-2020, а допълнителна информация е изпратена на 28 март 2019 г. и 17 април 2019 г. с преразгледани версии на изменението на Програмата.

На 30 април 2019 г. с Решение за изпълнение на Европейската комисия C(2019) 3438 от 30.04.2019 г. се одобрява петото изменение на ПРСР 2014-2020 на България в окончателната му версия, изпратена на Комисията на 17 април 2019 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!