Инструментите на ЕС за развитие на селските райони имат по-голям потенциал от директните плащания за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие. Най-подходящи са мерките за агроекология и климат, следвани от биологичното земеделие и плащанията по Натура 2000

Това са само част от констатациите на одиторите на Европейската сметна палата (ЕСП) в скоро публикуван Специален доклад „Биологичното разнообразие в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП“.

Одитът на ЕСП oценява приноса от страна на Общата селскостопанска политика (ОСП) за поддържането и подобряването на биологичното разнообразие. ЕСП прави проверка на усилията на ЕС за постигане на неговите цели в областта на биологичното разнообразие до 2020 г. и дава препоръки, които да бъдат използвани в текущата подготовка на законодателството за ОСП за периода 2021—2027 г. и за изпълнението на новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.

Констатации и оценки от одита на ЕСП

Пропуски при изготвянето на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, нейното съгласуване с ОСП и мониторинга ѝ

Одиторите на ЕСП констатират, че: в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие липсва прецизност по отношение на цел 3а, а свързаните с нея показатели показват слабости; липсва стратегия на ЕС за опазване на генетичното разнообразие; Комисията (ЕК) надценява изразходваните средства за биологично разнообразие.

По-голямата част от финансирането по ОСП оказва слабо положително въздействие върху биологичното разнообразие

В доклада на ЕСП екпертите установяват, че: повечето директни плащания не поддържат или не подобряват биологичното разнообразие в земеделските земи; схемата за санкции при кръстосаното спазване няма ясно  въздействие върху биологичното разнообразие в земеделските  земи; потенциалът на екологизирането за подобряване на биологичното разнообразие не е достатъчно развит.

Някои схеми за развитие на селските райони имат потенциал за подобряване на биологичното разнообразие в земеделските земи

Одитът констатира, че: мерките в областта на агроекологията и климата, „Натура 2000“ и биологичното земеделие имат най-голям потенциал за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие в земеделските земи; при по-малко строгите мерки за агроекология и климат има повисок процент на участие; земеделските стопани с обработваеми култури са по-малко склонни да се ангажират с мерки за агроекология и климат, свързани с биологичното разнообразие; основаните на резултати схеми имат положителен ефект, но са редки; малък брой показатели за развитие на селските райони акцентират върху резултатите, а много от тях не са актуализирани скоро.

Препоръки на ЕСП към Европейската комисия

В заключителната част на доклада одиторите на ЕСП препоръчват на ЕК:

  • Препоръка 1 — Подобряване на съгласуваността и концепцията на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за периода след 2020 г. и по-прецизно проследяване на разходите
  • Препоръка 2— Засилване на приноса на преките плащания за биологичното разнообразие в земеделските земи
  • Препоръка 3 Увеличаване на приноса на развитието на селските райони за биологичното разнообразие в земеделските земи
  • Препоръка 4 Доказване на въздействието на мерките на ОСП върху биологичното разнообразие в земеделските земи

👉Специалният доклад на ЕСП е достъпен на български език и с него можете да се запознаете ТУК!

ЕСП пояснява, че одитът включи: одитни посещения в 5 държави членки с различен профил по отношение на биологичното разнообразие, селското стопанство и ландшафта: Германия, Ирландия, Полша, Кипър и Румъния; посещения на стопанства и разговори със 78 земеделски стопани в 14 държави членки; анкета сред националните и регионалните органи на други 9 държави членки/региона (в България е проведено проучване на национално ниво); събеседвания със служители на 5 генерални дирекции на ЕК („Земеделие и развитие на селските райони“, „Околна среда“, Евростат, Съвместния изследователски център, „Научни изследвания и иновации“) и Европейската агенция за околна среда, представители на НПО (BirdLife Europe, COPA-COGECA, IEEP Brussels, Eurogroup for Animals) и на национални и регионални органи, организации на земеделските стопани и др.

Темата за биоразнообразието е разгледана от ЕСП и в други специални доклади:

Източник: www.eca.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!