Европейската комисия (ЕК) предложи на 23.02.2021 г. да се създадат 10 нови европейски партньорства между Европейския съюз, държавите членки и/или промишлеността. Целта е да се ускори преходът към зелена, неутрална по отношение на климата и цифрова Европа, а европейската промишленост да стане по-устойчива и конкурентоспособна.

ЕС ще предостави почти 10 милиарда евро финансиране, което партньорите ще допълнят с поне равностойна сума инвестиции. Очаква се този комбиниран принос да мобилизира допълнителни инвестиции в подкрепа на преходите и да създаде дългосрочно положително въздействие върху заетостта, околната среда и обществото.

Предложените институционализирани европейски партньорства имат за цел да подобрят готовността и реакцията на ЕС при инфекциозни болести, да разработят ефективни нисковъглеродни въздухоплавателни средства за екологично въздухоплаване, да подкрепят използването на възобновяеми биологични суровини при производството на енергия, да гарантират водещата роля на Европа в областта на цифровите технологии и инфраструктури и да направят железопътния транспорт по-конкурентоспособен.

Десетте партньорства, някои от които се основават на съществуващи съвместни предприятия, са следните:

  1. Глобално здравеопазване EDCTP3
  2. Инициатива за иновативно здравеопазване
  3. Ключови цифрови технологии
  4. Кръгова биотехнологична Европа: Това партньорство ще допринесе значително за постигането на целите в областта на климата за 2030 г., като проправи пътя за неутралност по отношение на климата до 2050 г., и ще увеличи устойчивостта и кръговостта на системите за производство и потребление в съответствие с Европейския зелен пакт. То има за цел да развие и разшири устойчивото снабдяване с биомаса и превръщането ѝ в биотехнологични продукти, както и да подкрепи внедряването на биотехнологични иновации на регионално равнище с активното включване на местните участници и с оглед на съживяването на селските, крайбрежните и периферните региони.
  5. Чист водород
  6. Екологично въздухоплаване
  7. Европейски железопътен транспорт
  8. Изследване на УВД (управление на въздушното движение) в единното европейско небе 3
  9. Интелигентни мрежи и услуги
  10. Метрология.

Повече информация за тази инициатива на ЕК можете да откриете ТУК!

Изявления на членовете на колегиума:

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Европа работи най-добре, когато работи заедно. Това важи с пълна сила, когато става въпрос за овладяване на предизвикателствата на цифровата трансформация. Тя засяга всички нас и не спира на националните граници. Точно както изменението на климата. Партньорствата, предложени днес, ще мобилизират ресурси, за да можем заедно да извлечем най-доброто от цифровите технологии, не на последно място в интерес на нашия екологичен преход.“

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел посочи: „Предизвикателството на пандемията от коронавирус добави неотложност към нашите дългогодишни усилия за по-добро използване на научните изследвания и иновациите за справяне с извънредните ситуации в областта на здравеопазването, изменението на климата и цифровата трансформация. Европейските партньорства са нашата възможност да работим заедно, за да отговорим и оформим дълбоките икономически и социални трансформации в полза на всички граждани на ЕС.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „Инвестирането в иновации е инвестиране в способността ни да бъдем в челните редици на технологичното развитие и да развиваме стратегически капацитет. Трябва да се възползваме от възможностите, предлагани от ключовите развиващи се технологии като микропроцесори или полупроводници, така че Европа да може да бъде в челните редици на цифровите иновации в световен мащаб. Тези нови съвместни подходи ще бъдат от основно значение, за да се подпомогне промишлеността ни в усилията ѝ за постигането на нашите амбиции в областта на цифровите технологии и околната среда.“

Следващи стъпки

Предложението за регламент — Единният основен акт, с който се създават девет съвместни предприятия на основание член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ще бъде прието от Съвета на Европейския съюз след консултация с Европейския парламент и Икономическия и социален комитет. Отделното предложение за партньорство в областта на метрологията, основано на член 185 от ДФЕС, ще бъде прието с решение на Европейския парламент и на Съвета след консултация с Икономическия и социален комитет.

Контекст

Европейските партньорства са подходи, предоставени от „Хоризонт Европа“ — новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027. Те имат за цел да подобрят и ускорят разработването и внедряването на нови иновативни решения в различните сектори чрез мобилизиране на публични и частни ресурси. Те също така ще допринесат за постигането на целите на Европейския зелен пакт и за укрепването на европейското научноизследователско пространство. Партньорствата са отворени за широк кръг от публични и частни партньори, като промишлеността, университетите, научноизследователските организации, органите със задължение за обществена услуга на местно, регионално, национално или международно равнище, както и организациите на гражданското общество, включително фондациите и НПО.

Полезни информационни ресурси

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!