Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед № РД 09-1152/11.12.2019 г. за промени в Методиката за намаляване или отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020, издадена въз връзка с чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10.

Методиката е утвърдена със Заповед №  РД 09-143 от 23.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 09-234 от 12.03.2018 г. и Заповед № РД 09-355 от 09.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. В трите заповеди е посочено за кои кампании се прилага Методиката, а именно: за кампания 2016, 2017 и 2018 г. С настоящата Заповед № РД 09-1152/11.12.2019 г. утвърдената Методика ще се прилага за кампания 2019 г., като се изменя и част от приложението към нея.

С новата Заповед № РД 09-1152/11.12.2019 г. се правят изменение в процента на намаление в няколко от приложимите изисквания по управление на дейности по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, а именно:

  • увеличава се редукцията на плащането от 5% на 7 % при неспазване на изискването „Земеделските стопани представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) за клане или продажба на всяко подпомагано животно през текущата година“;
  • увеличава се редукцията на плащането от 5% на 10 % при неспазване на изискването „Земеделските стопани спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода“.

За всички направления по мярка 10 се увеличава редукцията на общата сума за всяка дейност от направлението, от 5% на 7 %при констатирано неспазване на минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита в стопанството“ .

Новите промените на МХЗГ се базират на информация от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за установено нарастване на неспазвания на изисквания от земеделските стопани през кампания 2018, спрямо броя на същите в предходна кампания. Европейското законодателство определя въведената система за намаление на финансовата помощ да има възпиращ ефект. В тази връзка нарастването на дела на констатирани нарушения налага промяна в системата на намаления в съответствие с констатациите от извършваните проверки по заявленията за подпомагане през предходната година, се посочва в доклада на заместник- министър Лозана Василева.

Източник: www.mzh.government.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!