Европейската комисия (ЕК) прие предложение за нова директива на ЕС за борба с екологичните престъпления, изпълнявайки ключов ангажимент на Европейския зелен пакт.

Предложението има за цел да направи опазването на околната среда по-ефективно, като задължи държавите-членки да предприемат наказателноправни мерки. То дефинира нови екологични престъпления, определя минимално ниво за санкции и засилва ефективността на сътрудничеството на правоприлагащите органи. Също така задължава държавите-членки да подкрепят и подпомагат хората, които съобщават за екологични нарушения и да си сътрудничат с правоприлагащите органи. Това предложение ще помогне за опазването на природата и природните ресурси, както и за общественото здраве и благополучие.

Основни цели на предложението:

📌 определя нови екологични престъпления на ЕС, включително незаконна търговия с дървен материал, незаконно рециклиране на кораби или незаконно добиване на вода;

📌  изяснява съществуващите дефиниции за екологични престъпления, като осигурява по-голяма правна сигурност.

ЕК предлага да се определи общ минимален размер за санкциите за екологични престъпления. Когато престъплението причинява или има вероятност да причини смърт или сериозно нараняване на някое лице, държавите-членки трябва да предвидят най-малко лишаване от свобода до десет години. Проектът за директива също така предлага допълнителни санкции, включително възстановяване на природата, изключване от достъп до публично финансиране и процедури за възлагане на обществени поръчки или отнемане на административни разрешения.

Предложението също така цели да направи съответните разследвания и наказателни производства по-ефективни. То осигурява подкрепа на инспектори, полиция, прокурори и съдии чрез обучение, инструменти за разследване, координация и сътрудничество, както и по-добро събиране на данни и статистика.

ЕК предлага всяка държава-членка да разработи национални стратегии, които гарантират съгласуван подход на всички нива на правоприлагане и наличието на необходимите ресурси.

Предложението ще подпомогне трансграничното разследване и наказателно преследване. Екологичните престъпления често засягат няколко държави (например незаконния трафик на диви животни) или имат трансгранично въздействие (например в случай на трансгранично замърсяване на въздуха, водата и почвата). Правоприлагащите и съдебните органи могат да се справят с тези престъпления само когато работят заедно отвъд границите.

ЕК ще продължи да подкрепя държавите-членки, като предлага на практикуващите правоприлагащи органи и техните професионални мрежи платформа за стратегически дискусии и им предоставя финансова помощ.

И накрая, тъй като престъпленията в областта на околната среда са глобално явление, Комисията ще продължи да насърчава международното сътрудничество в тази област.

Изпълнителният вицепрезидент на ЕК и отгаварящ за Европейския зелен пакт, Франс Тимерманс, каза: „Умишленото унищожаване на нашата природна среда заплашва самото ни оцеляване като човечество. Да позволим на нарушителите да действат безнаказано подкопава нашите колективни усилия за защита на природата и биоразнообразието, борба с климатичната криза, намаляване на замърсяването и премахване на отпадъците. Сериозните злоупотреби трябва да бъдат посрещнати със сериозен отговор и днешното предложение полага основата за това.“

 

Комисарят по околната среда, океаните и рибарството, Виргиниюс Синкявичюс, заяви: „Престъпленията в областта на околната среда причиняват необратими и дългосрочни щети на здравето на хората и околната среда. И все пак те са трудни за разследване и изправяне пред Съда, докато санкциите обикновено са слаби. Ето защо трябва да засилим нашето екологично наказателно право. Във време, когато международната общност обсъжда престъплението екоцид, високото ниво на опазване на околната среда е важно не само за настоящите, но и за бъдещите поколения, тъй като удвояваме усилията си за борба с деградацията на околната среда.“

Commissioner Didier Reynders

Комисарят по правосъдието, Дидие Рейндерс, каза: „Няма време за губене. Трябва да се уверим, че нашите правила за борба с екологичните престъпления са насочени и достатъчно амбициозни, за да създадат реална промяна. С тази нова директива имаме още един силен инструмент за опазване на околната среда и в крайна сметка на нашата планета. Предложението днес се основава на извлечените уроци и опита, натрупан през последните години, и директно ще се справи с основните причини, които са попречили на опазването на околната среда да бъде толкова ефективна, колкото би трябвало да бъде.“

 

Следващи стъпки

Законодателното предложение предстои да бъде внесено в Европейския парламент и Съвета.

Четете още:

👉 Информационен лист за укрепване на правото на ЕС за борба с екологичните престъпления
👉 Ръководство за борба с екологичните престъпления и свързаните с тях нарушения
👉 Предложение за нова директива за екологичните престъпления
👉 Обобщен наръчник за борба с екологичните престъпления и свързаните с тях нарушения

Източник: https://ec.europa.eu/

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!