Близо 30 представителите на научната общност (представители на институти от ССА, БАН и университети), които са потенциални бенефициенти по новата за страната ни подмярка 1.2 на ПРСР 2014-2020, участваха в работна среща за представяне на възможностите за подкрепа по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020. Събитието бе организирано от Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) със съдействието на Управляващия орган на ПРСР (УО).

Експертният екип на ЗУ на НСМ осъществява, поддържа и създава нови контакти с представители на научната и академичната общност (различни направления) в страната, за което свидетелства тяхното активно участие в изпълняваните от ЗУ на НСМ разнообразни дейности. В контекста на стартиралия прием по новата подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от ПРСР и за да подкрепи процеса по трансфер и демонстрации на добри практики и иновации сред учатсниците в AKIS, ЗУ на НСМ мобилизира и привлече представителите на науката, за да промотира новите възможности, които ПРСР 2014-2020 предоставя по подмярката, която е насочена към повишаване на знанията и умения на земеделските/горските стопани и на заетите в стопанствата по отношение на: управлението и бизнеса, новите технологии и техники, иновациите, качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление на природните ресурси.

Работната среща се проведе на 27 юли 2022 г. в гр. София, а на поканата да открие официално събитието, се отзова заместник-министър Момчил Неков, който в качеството си на ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 насърчи участниците активно да кандидатстват по подмярката, като изтъкна нейните цели и предвиден бюджет. За основен лектор ЗУ на НСМ привлече г-н Милен Кръстев, началник отдел „Трансфер на знания, сътрудничество и дигитализация“ към УО.

Като основни резултати могат да се посочат: Създадени от ЗУ на НСМ условия за взаимодействие между представителите на научната и академична общност със ЗУ и УО; осъществен тематичен обмен между участниците- представители на научни институти от ССА, научни центрове, АУ-Пловдив, ИКХТ-София, експерти на ЗУ, представители на УО; популяризирани са възможнстите и изискванията на новата подмярка 1.2 сред потенциалните бенефициенти; представена е концепцията за новата Мрежа по ОСП 2023-2027 като част от AKIS; получена препоръка за провеждане на подобни срещи в онлай формат.

От ЗУ на НСМ бяха посочени използваните комуникационни връзки и механизми, способстващи популяризиране на иновациите в агросектора. С участниците бе обсъдено основното бъдещо предизвикателство при изпълнение на одобрени проекти по подмярка 1.2, касаещо конкуренцията в привличането на една и съща таргет група в демонстрационните дейности (при това по време на активен стопански сезон за фермерите), както и необходимостта от създаване на механизъм за координация на планираните и изпълнявани от всички бенефициенти демонстрационни дейности на територията на страната, така че да се избегне дублиране на дати и фермерите да могат по-пълноценно да се възползват. Общата оценка на събитието е много добра и повечето участници са посочили в анкетата, че биха участвали отново при провеждане на събитие на ЗУ на НСМ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!