На 23 октомври 2020 г. се проведе обучение за експерти от централната администрация на Разплащателна агенция на ДФЗ с видеоконферентно обучение на експерти от регионалната администрация на ДФЗ-РА на тема Подготовка за прилагане на подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020″, организирано от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ).

При стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки в страната и съобразявайки се с потребностите и очакванията на таргет групата ЗУ на НСМ проведе обучението в х-л „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“, гр. София. При осъществяването на тази дейност екипът на ЗУ на НСМ оказа методическа помощ при усвояване на предварително определената с ръководството на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) тема, съответстваща на очертаните потребностите на участниците.

Даването на приоритет на тази актуална, значима и нова тема е в контекста на очаквания старт на приема по антикризисната подмярка COVID 3, която е новост в ПРСР 2014-2020, изискваща изграждането на нови знания и капацитет в централната и регионалната администрация, ангажирана с прилагането и контрола на ПРСР 2014-2020.

 

Хибридно обучение

Благодарение на проведеното хибридно обучение (на място и паралелно през дигитална платформа) 85 представители на централната и реагионалната администрация на ДФЗ-РА участваха в интензивен обмен на знания и информация. Участниците бяха запознати с целите, приритетите, дейсността и екипа на ЗУ на НСМ в настоящия програмен период, както и еволюцията на мрежата в следващия програмен период.
Основни лектори в обучението бяха г-жа Юлия Лилянова и г-н Пламен Пеев от отдел „Договориране“ на ДФЗ-РА, г-жа Мариана Николова от отдел „Оторизация“ на ДФЗ-РА, които презентираха пред -цялата аудитория детайлна информация, касаеща всички нормативни изисквания, детайли по процедурите на прием, одобряване, договориране и оторизация по подмярката, изискуемите документи, проверки и справки в регистри и пр.,  давайки множество указания, примери и отговори на въпроси.

Постигнатите основни цели

  • прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочените групи за придобиване на знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР;
  • оказването на методическа помощ на УО на ПРСР/ДФЗ при усвояване на предварително определените теми, съответстващи на потребностите на участниците в обучението;
  • популяризиране дейността на НСМ сред посочените групи и привличане на нови членове; набиране на идеи относно бъдещи възможностите за сътрудничество с представители на посочените групи в рамките на НСМ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!