Първата конференция „От фермата до трапезата“Изграждане на устойчиви хранителни системи заедно се проведе на 15 и 16 октомври 2020 г. От Звеното за управление и НСМ участвахме в онлайн конференцията, чиито домакини бяха еврокомисарите Стела Кириакидес и Януш Войчеховски.

Основно послание от видеоконференцията е, че за трансформацията на хранителната система е необходим приносът на всеки един. Цялата верига на стойността трябва да бъде част от процеса и да се разбере, че само със съвместни действия може да бъде постигнат успех.

Конференцията „От фермата до трапезата“ се проведе по повод Световния ден на храната и беше първото годишно събиране на европейските заинтересовани страни, желаещи да се включат и да помогнат за оформянето на пътя на ЕС към устойчиви хранителни системи. Фокус на виртуалната конференция беше приета през май 2020 г. Статегия на ЕК „От фермата до трапезата“– за справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система, която заедно със всеобхватна нова Стратегия за биологичното разнообразие 2030 — да върнем природата в живота си, са в основата на Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка).

Контекст: Стратегията „От фермата до трапезата“ поставя конкретни цели за трансформиране на продоволствената система на ЕС, които включват намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, намаляване с най-малко 20 % на използването на торове, намаляването с 50 % на продажбите антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури и заделянето на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие. Тя предлага и амбициозни мерки, които да гарантират, че най-лесният вариант за гражданите на ЕС ще бъде и най-здравословният, в т.ч. подобряване на етикетирането, с което да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни. Стратегията за биологичното разнообразие 2030 представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта. Двете стратегии се подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, предприятията и потребителите за съвместна работа с цел конкурентоспособно устойчиво бъдеще.

В края на месец май тази година ЕК публикува „Анализ на връзките между ОСП и Европейския зелен пакт“, давайки ясен знак, че националните стратегически планове на ОСП след 2021 г. трябва да съответстват на амбициозни цели залегнали в двете нови стратегии от Зелената сделка. Комисията анонсира в началото на есента, че ще даде препоръки на държавите членки за това как целите на Зелената сделка трябва да бъдат разгледани в техните стратегически планове за ОСП преди тяхното финализиране. ЕК каза още, че начинът, по който държавите членки включват тези препоръки в своите планове, ще се превърне в елемент от това дали Комисията ще одобри техните стратегически планове. Освен това ЕК заяви, че стратегическите планове за ОСП трябва да определят изрични национални стойности за съответните цели на стратегията “От фермата до трапезата” и Стратегията за биологичното разнообразие.

Конференцията беше открита от Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия (ЕК), отговорен за Европейския зелен пакт и европейските комисари, Стела Кириакидес , отговаряща за здравето и безопасността на храните, и Януш Войчиковски , отговарящ за земеделието.

 

 

Бележити лектори през първия ден на видеоконференцията бяха германският министър на земеделието Джулия Клокнер и Агнес Калибата, специален пратеник на срещата на върха на хранителните системи на ООН 2021, чиито изказвания и дискусии бяха последвани от пленарна сесия на високо равнище с участници от публичния и частния сектор, които работят заедно, за да трансформират европейските хранителни системи.

Вторият ден започна с вдъхновяваща беседа на Роберто Флоре, мениджър на DTU Skylab FoodLab към Техническия университет в Дания, относно трансформацията на хранителните системи от собствената ни кухня.

 

 

Професор Клаус Грунерт от Университета в Орхус представи резултатите от ново проучване на Eurobarometer относно нагласите на потребителите към устойчивите хранителни системи. Четири паралелни сесии за изграждане на законодателната рамка на ЕС за устойчиви хранителни системи, икономически възможности за фермерите, подпомагане на потребителите при избора на здравословен хранителен режим и иновационни решения за устойчиво земеделие завършиха останалата част от сутринта. Събитието беше завършено от комисарите Кириакидес и Войчиковски.

Нови знания и иновационни решения за устойчиво земеделие

ЗУ на НСМ участва във втория ден в тематичната Сесия 4 „New knowledge and innovation solutions for sustainable farming“, в рамките на която бяха обсъдени най-добрите начини за имплементиране на научноизследователските и иновационните дейности, както и засилването на значимостта на консултантските услуги за ускоряване на прехода към устойчиви хранителни системи от фермата до вилицата. Представени бяха следните успешни проекти по основната програма на ЕК за финансиране на научни изследвания и иновации в периода 2014 — 2020 „Хоризонт 2020“, както и конкретни решения за постигане на целите на стратегията „От фермата до трапезата“:

  •  OK-Net-Feed (Органична мрежа от знания за храна за едностомашни животни) и OK-Net-Arable (Органична мрежа от знания) и LIVESEED project (Подобряване на резултатите от биологичното земеделие чрез стимулиране на усилията за биологични семена и растениевъдство в Европа)
  • ASTERIX (Робот за плевене при прецизно земеделие, намаляващ употребата на хербициди с 95%)
  • DISARM (Разпространяване на иновативни решения за управление на антибиотичната резистентност)
  • Circular Agronomics (Ефективно движение на въглерод, азот и фосфор в Европейската хранително вкусова система и свързаните входно изходни процеси за намаляване на емисиите)

Широка обществена дискусия

Над 1000 заинтересовани страни се регистрираха и се присъединиха към дискусиите чрез виртуалната платформа на събитието. Събитието беше първата възможност да се съберат всички ключови играчи, включително публичните власти, академичните среди и участници във веригата на стойността на храните – от фермери, производители на храни, търговци на дребно, хотелиерство и хранителни услуги до потребители, за да обсъдят преминаването към устойчиви хранителни системи в Европа.

Повече информация можете да получите от записите на видеоконференцята, налични на: https://ec.europa.eu/food/farm2fork

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!