История

Първи стъпки

2005

Процесът за насърчаване на интереса на всички заинтересовани от развитието на селските райони в България и за подготовката на Национална селска мрежа (НСМ) започва през 2005г. по инициатива на Министерство на земеделието и храните(МЗХ), Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Този процес поставя началото на широко информиране на потенциалните участници на местно ниво относно възможностите, които предоставя НСМ и насърчаване на активно участие на заинтересованите социално-икономически партньори. През този период функциите на временен секретариат на НСМ се изпълняват от ФРМС.

2003 - 2007

Съвместен проект на МЗХ и ПРООН „Устойчиво развитие на селските райони” оказва техническа помощ за подготовката за прилагане на подхода ЛИДЕР в пилотни общини: Трън, Вършец, Белица, Якоруда, Гърмен, Сатовча, Ардино, Кирково, Тополовград, Ивайловград, Маджарово. Регистрирани са 11 неправителствени организации (НПО), които изпълняват функциите на местни инициативни групи (МИГ), наблюдават и контролират изпълнението на проектните схеми по Фонда за демонстрационни проекти към проекта.

2006 - 2008

Съвместен проект на МЗХ и ПРООН “Селска мрежа и Лидер” с участие на ФРМС, като изпълнител на дейности по проекта. По този проект са обучени 50 експерти по подхода ЛИДЕР, организирана е Национална конференция „Първи стъпки на селската мрежа” и са проведени 6 регионални информационни срещи. Изготвена е концепцията за НСМ.

Съвместен проект на МЗХ и ПРООН “Екипи на колела в селските райони”. Този проект тества модел на партньорство между Областните служби на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Бизнес-центровете на Проект JOBS на ПРООН в 6 административни области: Видин, Пазарджик, Търговище, Хасково, Ямбол и Бургас. Подвижни екипи, състоящи се от експерти на двете организации предоствят на място информация и конкретни консултанстски услуги на земеделските производители и предприемачи.

Създаване на Национална селска мрежа

2009 - 2010

Управляващия орган (УО) на ПРСР 2007-2013 – дирекция “Развитие на селските райони” към МЗХ координира изпълнението на дейностите на НСМ. През 2010 г. са създадени три тематични работни групи: 1) Подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика; 2) Устойчиво и конкурентно способно земеделие, маркетинг на земеделските продукти и 3) Подходът Лидер .

2011 – 2012

Към УО на ПРСР 2007-2013 – Дирекция “Развитие на селските райони” – се създава Национална селска мрежа. НСМ е партньор на МЗХ в диалога с гражданското общество и съдейства за разширяване на участието му в процеса на планиране, наблюдение и изпълнение на политиката за развитие на селските райони. В България функциите на Звеното за управление (ЗУ) на НСМ са поети от УО на Програмата до избора на външен изпълнител през ноември 2012 г.

2012

През 2012 г. е обявена тръжна процедура за избор на външен изпълнител, който да изпълнява ролята на Звено за управление на НСМ, съгласно изискванията на ПРСР 2007-2013. В резултат на проведената тръжна процедура, на 10 ноември 2012 г. МЗХ и италианската фирма Агротек СпА подписват договор по проект „Организационни дейности, свързани с администриране и управление на националната селска мрежа”. Договорът се изпълнява за период от три години от месец ноември 2012 г. до месец ноември 2015 г.

2017

В края на 2017 г. МЗХГ обявява тръжна процедура за избор на външен изпълнител, който да изпълнява ролята на Звено за управление на НСМ, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020.

2018

В резултат на проведената тръжна процедура през 2018 г. МЗХГ и обединение „Селска мрежа БГ“ ДЗЗД подписват договор по проект „Поддържане и укрепване на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР (2014-2020 г.)”  за период от четири години.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!