В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на Програмата за прехвърляне на средства от „резерва за изпълнение“ от неизпълнени към изпълнени приоритети на Програмата.

Контекст

Съгласно Регламент 1303/2013 за програмите се определят междинни цели (рамка на изпълнението, от английски „performance framework”), които трябва да бъдат изпълнени към края на 2018 г. Официалният преглед на изпълнението се извършва през 2019 г., въз основа на информацията и оценката, представени в годишния доклад за изпълнение на ПРСР 2014-2020, представен от България до Европейската комисия (ЕК) през юни 2019.

Регламент 1303/2013 определя, когато приоритетите не са постигнали своите етапни цели, държавата-членка да предложи преразпределение на сума, съответстваща на резерва за изпълнение. Целите сами по себе си са определени да бъдат окончателно постигнати до 31 Декември 2023, и тяхното изпълнение да бъде оценено при приключването на програмния период през 2024 г.

След прегледа на изпълнението, извършен на база изпратен годишен доклад за 2018 година, ЕК с Решение C(2019) 6177 от 19.08.2019 г. определи като приоритети, непостигнали целите си в достатъчна степен, следните три приоритета („П“) по ПРСР 2014-2020:

  • П3: Насърчаване на организацията на хранителната верига;
  • П5: Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и преход към нисковъглеродна икономика;
  • П6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Сумата от резерва по общо трите приоритета е в размер на 77 446 139  евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селксите райони) и които КН одобри да бъде насочена към следните два приоритета на ПРСР 2014-2020:

  • П2: Подобряване на жизнеспособността и конкурентоспособността на стопанствата;
  • П4: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.

 Сценарий на УО на ПРСР 2014-2020 за прехвърляне на сумата от резерва

  1. Прехвърляне на сума в размер от 5,94 млн. евро от ЕЗФРСР (6,6 млн. евро публични средства след прехвърлянето) към Мярка 6.1 (приоритет 2), с която биха били подпомогнати допълнително над 260 стопанства на млади фермери.
  2. Сума в размер на 41 506 139 евро от ЕЗФРСР (48 830 752 евро публични средства след прехвърлянето), да бъде прехвърлена в Приоритет 2, в рамките на подмярка 4.1. В случая ще е налице известна редукция в размера на публичните средства, вследствие различният процент финансиране от ЕЗФРСР.
  3. Останалата сума, в размер на 30 млн. евро от ЕЗФРСР (40 млн. евро публични средства след прехвърлянето) да бъде прехвърлена към приоритет 4, в Мярка 11 „Биологично земеделие”.

Прехвърляне на суми в размер на Резерва за изпълнение, към приоритетите, изпълнили целите си

КН на ПРСР2014-2020 даде мандат на УО на ПРСР 2014-2020 г. да представи на Европейската комисия (ЕК) 6-тото изменение и допълнение на Програмата, което се очаква да стане до 15 ноември 2019 г. Очаква се и публикуването на пълният пакет материали и анализи на УО на ПРСР 2014-2020, представени на 13-то заседание на КН, както и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на 6-тото изменение на ПРСР 2014-2020.

Вижте още:

40 млн. € добавят към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ и отварят прием през 2020 г. за нови ангажименти

С таван от 500 хил. € на проект и бюджет около 31 млн. € отварят подмярка 4.1 през март 2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!