• За кампания 2019 всички кандидати по подмярка 13.2 ще получат подпомагане в размер на 30 евро/ха преходна помощ за стария обхват на НР 2 – 569 землища от НР 2.

  • От обхвата на НР 2 отпадат 258 землища- от тях 64 ще бъдат включени в новата подмярка 13.3 (НР 3).

  • Новият обхват на НР 2 включва 340 землища, от които 311 от стария обхват и 29 бр. нови землища.

  • От 2020 г. ще се прилага нова подмярка 13.3. Други райони със специфични ограничения (НР 3) с обхват от 71 землища- 64 от тях са от отпадналите от НР 2 землища.

  • Новият обхват на райони с природни ограничения, различни от планинските (НР 2 и НР 3) ще се прилага и в бъдещия програмен период 2021-2027.

В рамките на проведеното на 15 януари 2020 г. 14-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 беше обсъдено и одобрено предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. за 7-мо изменение и допълнение на програмата и предоставяне на мандат на Управляващия орган да договори промените с Европейската комисия (ЕК).

Съгласно чл. 32, параграф  3 от Регламент 1305/2013 всяка държава членка е задължена най-късно през 2019 г. да определи нов обхват на районите, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения, използвайки биофизичните критерии, изброени в Приложение III на Регламента. По предложение на Комисията плащанията за райони с природни ограничения, различни от планинските от Общата селскостопанска политика 2021-2027 ще се базират на новия определен обхват.

Промени в обхвата на подмярка 13.2 (НР 2)

Регламентът дава възможност на държавите членки да отпускат преходна помощ за бенефициенти от райони, които вече не отговарят на новите изисквания, най-късно до 2020 г. Това означава, че с оглед възможността да бъдат отпускани плащания след 2020 г. за районите по подмярка 13.2 (НР 2) следва да бъде определен нов обхват. За 2019 г. преходната помощ е в размер на 30 евро/ха, изчислена съгласно изискванията на регламента, а за 2020 г. помощта е в размер на 25 евро/ха.

В сега действащия обхват на районите с ограничения, различни от планинските, попадат 569 землища. Поради това, че България все още не е приключила новото райониране, за кампания 2019 следва да се предоставя преходната помощ за всички кандидати по подмярка 13.2 от тези 569 бр. землища от стария обхват. За целта България е предвидила в Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР  2014 – 2020 г. разпоредба, която урежда преходната помощ за кандидатите по подмярка 13.2. в размер на 30 евро/ха за всички кандидати през кампания 2019.

Предефинирането на обхвата на НР 2 се базира на анализите, направени по европейската методика от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предложеният нов обхват на районите от НР 2 включва 340 землища, от които 311 от стария обхват и 29 бр. нови землища. От стария обхват отпадат общо 258 бр. землища. В този случай ще бъдат извършени два вида плащания:

  • плащания от 25 евро/ха за всички отпаднали от обхвата на НР2 землища (258 землища) – 3 298 177 евро;
  • плащания по диференцираната ставка (70 евро/30 евро/15 евро в зависимост от размера на стопанствата) за площи в 340 землища, от които 311 са от обхвата на настоящото НР2, а 29 са новоопределени – 8 364 130 евро.

Прогнозната искана сума за 2020 г. за тези 311 землища е на база заявените площи през 2019 г. Направена е справка за очертаните площи и брой кандидати по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2019 в новите 29 землища в обхвата на НР2. В резултат на справката е изведена индикативна искана сума за 600 потенциални кандидати по НР2 за кампания 2020.

Общата прогнозна искана сума по подмярка 13.2 за кандидатите с площи в новия обхват (340 землища) и тези от отпадналите (258 землища) за кампания 2020 е в размер на 11 662 306 евро.

Нова подмярка 13.3. Други райони със специфични ограничения (НР 3)

След извършеното прецизиране на НР 2 и във връзка с отпадащите 258 землища от настоящото НР 2, МЗХГ взе решение да се възползва от възможността за подпомагане на райони с други специфични ограничения чрезразработване на нова подмярка 13.3. (НР 3).

Обхватът на НР 3 към момента включва 71 землища, 64 от които са от отпадналите от НР 2 землища. В случай че България не приложи НР 3 през 2020 г., тези 64 землища ще получат подпомагане от 25 евро/ха по НР 2 за кампания 2020. Определянето на обхвата от землища по новата подмярка 13.3 (НР 3) се базира отново на анализи на НИМХ и институт „Никола Пушкаров”.

Предстои комуникация с Европейската комисия и Съвместния изследователски център на ЕК във връзка с използваните критерии от научните институти, използваните прагови стойности и използваните комбинации от критерии, които са ползвани за определяне на този проектообхват.

Очаква се публикуването на пълния пакет материали от 14-то заседание на КН от УО на ПРСР 2014-2020, както и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на 7-то изменение на програмата.

Тече обществена консултация за изменение на Наредбата за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

След като членовете на КН одобриха на 15.01.2020 г. предложението на УО за 7-мо изменение и допълнение на ПРСР 2014-2020, МЗХГ публикува Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г. за изменение на Приложение № 2, което да съдържа актуализирания териториален обхват на необлагодетелстваните райони, различни от планински, дефинирани от Регламент 1305/2013 като райони, засегнати от значителни природни ограничения.

Пълният пакет документи включва:

14.02.2020 е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища на електронен адрес: IMarkovska@mzh.government.bg, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ.

Източник: МЗХГ

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 675 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!