На 1 януари 2021 г. Португалия пое от Германия председателството на Съвета на Европейския съюз (ЕС) за 6-месечен период.

„Time to deliver: a fair, green and digital recovery“ е мотото на председателството на Португалия в Съвета на ЕС („Време за постигане: справедливо, зелено и цифрово възстановяване“).

Основен приоритет на португалското председателство в областта на селското стопанство е в периода от шест месеца да доведе до приключване на преговорите за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027. Целта е да се постигне споразумение с Европейския парламент до пролетта на 2021 г. като до края на март ще се проведат 5 трилога. Земеделските министри на ЕС се очаква да направят преглед на преговорите между ЕПи Съвета на ЕС на заседанията си на 25 януари, 22 – 23 март, 26 – 27 април, 31 май и 28 – 29 юни, съгласно предварителния график. Португалия ще наблюдава също така изпълнението на инициативите, произтичащи от Европейската зелена сделка в областта на безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и здравето на растенията. 

Изпълнението на Втория план за действие на ЕС за устойчиво и ефективно използване на ресурсите на кръговата икономика ще бъде основният екологичен приоритет на председателството, въпреки че всички останали приоритети също ще имат за цел да дадат съществен принос към Европейската зелена сделка.

По отношение на кръгова икономика председателството възнамерява да насърчи споделянето на национални планове за действие и техните резултати. Това ще стимулира размисъл върху вторичните пазари на суровини, управлението на отпадъците на съществуващите стоки и оборудване, интелигентното производство и употреба (намаляване на суровините и иновации в дизайна на продуктите). Вниманието ще бъде насочено също върху прегледа на законодателната рамка за батериите.

По отношение на  биоразнообразието португалското председателство ще се съсредоточи върху подготовката на Конференцията на ООН за биологичното разнообразие (COP15), планирана за втората половина на 2021 г. в Китай за постигане на амбициозна глобална рамка след 2020 г., съобразена с ангажиментите, изложени в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., както и върху запазването на морското биоразнообразие.

Относно горите, председателството иска да насърчи обмяната на мнения върху устойчивото управление на горския сектор, конкурентоспособността и устойчивостта на горския сектор, биоенергията и зелената икономика, значението на горите като поглътители на въглерод, услугите, предоставяни пряко или косвено от екосистемите и развитието на иновативни продукти с висока добавена стойност. Председателството също така ще подкрепи създаването на финансова рамка за горите, която отчита тяхната многофункционалност и дългия период за възвръщаемост на инвестициите в този сектор.

По отношение на водите председателството иска да допринесе за по-доброто прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите и за подобряване на полезните взаимодействия с морската стратегия на ЕС, ОСП и други секторни политики. Също така възнамерява да насърчи „интегриран и междусекторен подход за трансграничното управление на водите“.

По отношение на гражданско участие португалското председателство ще се стреми да постигне консенсус по предложеното изменение на регламента от Орхус преди следващото заседание на страните по Орхуската конвенция през октомври 2021 г.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!