Днес Европейската комисия (ЕК) представи набор от краткосрочни и средносрочни действия за подобряване на глобалната продоволствена сигурност и за подкрепа на земеделските производители и потребителите в ЕС в светлината на нарастващите цени на храните и вложените разходи, като енергия и торове. Скокът на световните цени на суровините, допълнително ускорен от нахлуването на Русия в Украйна, отново подчертава необходимостта селското стопанство и веригите за доставки на храни в ЕС да станат по-устойчиви в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“.

Комисията се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че ЕС, като нетен износител на храни и водещ производител на селскостопански храни, допринася за глобалната продоволствена сигурност, особено в Украйна, Северна Африка и Близкия изток, които до голяма степен разчитат на внос на зърнени култури, както и в Азия и Африка на юг от Сахара. ЕС е водещ доставчик на хуманитарна помощ и помощ за развитие в областта на храните и хранителните системи.

Наличността на храна в момента не е заложена на карта в ЕС, тъй като континентът до голяма степен е самодостатъчен за много селскостопански продукти. Нашият селскостопански сектор обаче е нетен вносител на специфични продукти, например фуражни протеини. Тази уязвимост, заедно с високите вложени разходи, като торове и изкопаема енергия, причинява производствени предизвикателства за фермерите и рискува да повиши цените на храните.

Изпълнителният заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис  каза: „Войната на Русия срещу Украйна създаде множество проблеми, включително във връзка с глобалната продоволствена сигурност. Що се отнася до храните, сега е моментът Европа да покаже своята солидарност: да помогне на Украйна, нейните хора и фермери, както и на уязвимите страни вносителки на храни по света, които са изправени пред нарастващите цени и потенциален недостиг. Ще продължим да предоставяме хуманитарна помощ, за да облекчим страданията на украинците, като осигурим достъпа им до основни стоки и услуги, особено храна. В същото време трябва да избягваме всякакви експортни ограничения, за да държим капак на цените на храните. Въпреки че самият ЕС не е изправен пред риск за продоволствената сигурност, ние все пак трябва да разгледаме проблемите с достъпността на храните и да предприемем стъпки, за да направим нашето селско стопанство и вериги за доставки на храни по-устойчиви, за да се справим с бъдещи кризи.“

Комисарят по земеделието Януш  Войчеховски каза: „ Няма да оставим Украйна да стои сама пред руската агресия. Първият ни приоритет е да гарантираме, че украинците имат достатъчно храна, гориво и вода. Ние също така ще им помогнем да продължат да засяват и отглеждат зърнени и маслодайни култури, така необходими за тях и за света, и ще улесним износа им. ЕС е селскостопанска суперсила и ние ще гарантираме, че нашите земеделски производители имат пълната подкрепа на Комисията, за да отговорят на глобалните нужди от храна. Ще направим това, докато работим за това да направим нашите вериги за доставки на храни по-устойчиви на бъдещи кризи.

Укрепване на глобалната продоволствена сигурност

Продоволствената сигурност в разкъсаната от война Украйна предизвиква голяма загриженост, особено в обсадените градове, като Русия изглежда умишлено се насочва и унищожава местата за съхранение на храни.

Комисията подкрепя Украйна в разработването и прилагането на краткосрочна и средносрочна стратегия за продоволствена сигурност, за да гарантира, че суровините достигат до фермите, където е възможно, и че транспортните и складовите съоръжения се поддържат, за да се даде възможност на Украйна да изхранва своите граждани и в крайна сметка да възвърне своите експортни пазари.

Програма на ЕС за спешна подкрепа от 330 милиона евро за Украйна ще помогне за осигуряване на достъп до основни стоки и услуги, както и за защита на населението. Програмата се стреми да помогне за облекчаване на страданията на украинците, като осигури достъп до основни стоки и услуги, както и тяхната защита. Друга важна цел ще бъде реконструкция на гражданска малка по мащаби инфраструктура, стратегическо планиране, както и осигуряване на енергийна сигурност.

Комисията ще осигури редовно проследяване и анализ на цените на храните и продоволствената несигурност и ще продължи ангажимента си в международни и многостранни органи (ФАО, СТО, Г7, Г20) за координиране на политиките. Освен това ЕС засили хуманитарната помощ за регионите и групите от населението, най-засегнати от продоволствена несигурност.

В програмата за международно сътрудничество 2021-27 ЕС ще работи за развитието на устойчивостта на хранителните системи с около 70 държави партньори. Освен това на срещата на върха „Хранене за растеж“ в Токио през декември 2021 г. ЕС и неговите държави-членки се ангажираха да продължат да се справят с недохранването със значителен ангажимент в размер на 4,3 милиарда евро, включително поне 2,5 милиарда евро от ЕС за международно сътрудничество в областта на храненето цел в периода 2021-2024.

Освен това ЕС ще продължи категорично да се застъпва за избягване на ограничения за износ и забрани за износ на храни и за добре функциониращ единен пазар.

Тази дълбока криза потвърждава, че трябва да ускорим глобално прехода на хранителната система към устойчивост, за да се подготвим по-добре за бъдещи кризи. Като продължение на Срещата на върха на ООН за хранителните системи през 2021 г., Комисията ще се включи в осем коалиции, които всички имат за цел трансформация на хранителната система, устойчивост и устойчив растеж на производителността.

Подкрепа на земеделските производители и потребителите в ЕС

За да подобрят достъпността на храните, държавите-членки могат също да въведат намалени ставки на данъка върху добавената стойност и да насърчават икономическите оператори да ограничават цените на дребно. Държавите-членки могат също да черпят от фондове на ЕС, като например Фонда за европейска помощ за най-нуждаещите се (FEAD) , който подкрепя действията на държавите от ЕС за предоставяне на храна и/или основна материална помощ на най-уязвимите.

Новосъздаденият Европейски механизъм за готовност и реагиране при кризи в областта на продоволствената сигурност (EFSCM), който събира европейски и национални администрации и частни участници по цялата верига на доставки, ще извърши задълбочено картографиране на рисковете и уязвимостите на веригата за доставки на храни в ЕС, последвано от препоръки и подходящи мерки за смекчаване.

За да изпълни ролята си на глобален доставчик на храни, който продължава да бъде изцяло ангажиран в екологичния преход, селскостопанският сектор на ЕС се нуждае от цялата ни подкрепа. За тази цел Комисията прие днес следните мерки:

  • Пакет за подкрепа от 500 милиона евро, включително чрез използване на кризисния резерв, за подпомагане на производителите, най-засегнати от сериозните последици от войната в Украйна. На тази основа държавите-членки биха могли да предоставят допълнителна финансова подкрепа на земеделските производители, за да допринесат за глобалната продоволствена сигурност или да се справят с пазарните смущения, дължащи се на увеличените разходи за суровини или търговските ограничения. Подкрепата за земеделските производители, ангажирани с устойчиви практики, трябва да бъде приоритет, като същевременно се гарантира, че мерките са насочени към секторите и земеделските производители, които са най-силно засегнати от кризата.
  • Повече аванси на директни плащания, както и мерки за развитие на селските райони, свързани с площта и животните, към земеделските производители от 16 октомври 2022 г.
  • Мерки за защита на пазара в подкрепа на пазара на свинско месо с оглед на особено тежката ситуация в сектора.
  • Изключителна и временна дерогация, която позволява производството на всякакви култури за хранителни и фуражни цели на угар, като същевременно се запазва пълното ниво на плащането за екологизиране за земеделските производители. Това ще увеличи производствения капацитет на ЕС, въпреки ограничената наличност на плодородна земя.
  • Специфичната временна гъвкавост на съществуващите изисквания за внос на храни за животни ще допринесе за облекчаване на натиска върху пазара на фуражи.

Комисията предложи нова, самостоятелна временна кризисна рамка, която обхваща също земеделските производители, производителите на торове и рибарския сектор. Това позволява държавна помощ за земеделски производители, засегнати от значително увеличение на разходите за суровини. Цените и доставките на торове за земеделските производители ще бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че перспективите за реколти в ЕС не са застрашени.

Комисията също така предлага държавите-членки да съобщават ежемесечно данни за частните запаси от основни стоки за храни и фуражи , за да имат навременен и точен преглед на тяхната наличност.

Подсилване на стабилността и устойчивостта на нашите хранителни системи

Устойчивостта на храните е неразделна част от продоволствената сигурност. При прилагането на необходимите преходи, определени в стратегиите „От фермата до трапезата“ и за Биологичното разнообразие, Комисията ще гарантира, че общата производителност на селското стопанство в ЕС няма да бъде подкопана. Това означава по- широко използване на иновациите, за да допринесе за устойчиво увеличаване на добивите, като прецизно земеделие, нови геномни техники, подобрено управление на хранителните вещества, интегрирано управление на вредителите, биологични алтернативи на химическите пестициди и др.

Повишаването на устойчивостта чрез намаляване на зависимостта на европейското селско стопанство от енергията, енергоемкия внос и внос на фуражи е повече от всякога необходимост. Устойчивостта изисква диверсифицирани източници на внос и пазарни възможности чрез стабилна многостранна и двустранна търговска политика. Програмата „Хоризонт Европа“ ще инвестира в изследвания и иновации, за да замести използването на синтетични торове. По-голяма ефективност при използването на азот, преминаване към зелен амоняк за торове и валоризация на биомасата са сред предложенията, представени от Комисията. Комисията призовава държавите-членки да използват всички налични инструменти в своите стратегически планове за ОСП за периода 2023-2027 в това отношение. Това се отнася например за използването на инструменти за управление на риска, развитието на прецизно земеделие или съчетана подкрепа за увеличаване на протеиновите култури.

👉Запознайте се с👉Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions Safeguarding food security and reinforcing the resilience of food systems” (COM(2022) 133); 23.3.2022

Източник: https://ec.europa.eu/commission/; www.facebook.com/EUAgri

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЕК приема Временна рамка за държавни помощи при кризи в подкрепа на икономиката заради войната в Украйна

ЕК засилва подкрепата за глобални действия за трансформиране на хранителните системи чрез 8 Глобални коалиции

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!