След проведеното на 22.02.2022 г. 20-то онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на проект на Стратегическия план по ОСП за периода 2023 – 2027 и одобрението на финализирания първи драфт от страна на Министерски съвет на 24.02.2022 г., министърът на земеделието подаде проектоплана на Европейската комисия (ЕК) на 25.02.2022 г.

8 045 046 528 евро е общият размер на публични средства за всички интервенции по стълб I и стълб II (финансирани от *ЕФГЗ, ЕЗФРСР и национално финансиране), който е разпределен по следния начин:

 • 4 518 013 477О евро- общо публични средства за интервенции по стълб I (от които 4 226 588 037 евро е финансирането от ЕФГЗ, а 291 425 440 евро е националното финансиране; в процентно съотношение на източниците на финансиране: 93.55% към 6.45%);
 • 3 527 033 050 евро- общо публични средства за интервенции по стълб II (от които 1 410 813 220 евро е финансирането от ЕЗФРСР, а  2 116 219 830 евро е националното финансиране; в процентно съотношение на източниците на финансиране: 40% към 60%).

Всички разработени интервенции от обхвата на изпратения до ЕК проект на Стартегически план по ОСП 2023-2027 можете да видите по-долу.

В съответствие с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за  разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., за разработването на Стратегическия план по ОСП бе създадена през 2019 г. работна група с председател и поименен състав на членовете й, определени от министъра на земеделието (преди МЗХГ), която отговаря за изготвянето на проекта (чл. 10., ал. 1, т. 1 от ПМС № 142), а за качественото и своевременно изготвяне на проектоплана отговорност носи ръководителя на водещото ведомство (чл. 10., ал. 3 от ПМС № 142).

Какво следва?

Предстои министерството на земеделието (МЗм) да публикува пълния документ (вкл. и задължителните приложения) на проект на Стартегически план по ОСП 2023-2027. ЕК също ще публикува в сайта си проекта на България, където ЕК предоставя публично достъп към проектите на всички държавите-членки (22 към момента).👉Актуална информация за проектите на националните стратегически планове по ОСП 2023-2027 на държавите членки на ЕС можете да намерите в сайта на ЕК на👉https://ec.europa.eu…

Съгласно ПМС № 142 (чл.14) МЗм има задължение да организира три обществени обсъждания на проектоплана в административните центрове на три различни области в три различни района от ниво 2 съгласно график, изготвен от Централното координационно звено. Поканите за обсъжданията трябва да се публикуват на Единния информационен портал и на интернет страницата на МЗм не по-късно от 20 дни преди провеждане на обсъждането, а срокът за предложения и становища е не по-кратък от 30 дни. Проектът на плана, както и предложенията за изменения се обсъждат от Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС и се одобряват от МС преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия.

Предстои финализиране на следните процедури, които понастоящем са в ход и които са задължителни за процеса на стартегическото програмиране:

ЕК прави оценка на предложения стратегически план по ОСП, що се отнася до неговата изчерпателност, последователност и съгласуваност с общите принципи на правото на Съюза, с Регламент (ЕС) 2021/2115 и с приетите в съответствие с него делегирани актове и актове за изпълнение, както и с Регламент (ЕС) 2021/2116, на неговия ефективен принос за постигането на специфичните цели на ОСП 2023-2027 и на неговото въздействие върху правилното функциониране на вътрешния пазар и нарушаването на конкуренцията, както и върху нивото на административната тежест върху бенефициерите и администрацията. В оценката се разглежда по-специално адекватността на стратегията в стратегическия план по ОСП, съответните специфични цели, целеви стойности, интервенции и разпределението на бюджетните средства за постигане на конкретните цели по стратегическия план по ОСП посредством предложения набор от интервенции въз основа на SWOT анализа и предварителната оценка.

В зависимост от резултатите от оценката ЕК може да отправи коментари към държавите членки в срок от три месеца от датата на подаване на стратегическия план по ОСП. Държавата членка предоставя на ЕК цялата необходима допълнителна информация и когато е целесъобразно, преразглежда предложения план. ЕК одобрява предложения стратегически план по ОСП, при условие че е представена необходимата информация и планът е съвместим с Регламент (ЕС) 2021/2115 и с Регламент (ЕС) 2021/2116, както и с приетите в съответствие с тях делегирани актове и актове за изпълнение.

Одобряването на стратегическия план по ОСП се извършва от ЕК не по-късно от шест месеца след представянето му от държавата членка, като одобрението се основава изключително на актове, които са правно обвързващи за държавите членки.

До края на годината всички стратегически планове по ОСП на държавите членки трябва да бъдат одобрени от ЕК (посредством решение за изпълнение) и да започне тяхното прилагане от 01.01.2023 г.

👉До 31 март тече обществено обсъждане на проекта за Стратегически план по ОСП 2023-2027!**

 

СТЪЛБ 1: Интервенции ДИРЕКТНИ плащания и секторни интервенции, финансирани от ЕФГЗ:

Интервенции ДИРЕКТНИ плащания:

 1. Основно подпомагане на доходите за устойчивост
 2. Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост
 3. Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани
 4. Плащания за малки земеделски стопани
 5. Еко схема за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи)
 6. Еко схема за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни)- ставката е на 1 ЖЕ
 7. Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура
 8. Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване
 9. Еко схема за намаляване използването на пестициди
 10. Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения
 11. Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи
 12. Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми
 13. Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури
 14. Буферни екологични ивици
 15. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави
 16. Обвързано с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми
 17. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави
 18. Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави включени в развъдни програми
 19. Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи
 20. Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони
 21. Обвързано с производството подпомагане за биволи
 22. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози включени в развъдни програми
 23. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози в планински райони
 24. Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи
 25. Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове
 26. Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване
 27. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани)
 28. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер)
 29. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши)
 30. Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи, лук и чесън)
 31. Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство
 32. Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони
 33. Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури
 34. Специално плащане за културата памук
 35. Преходна национална помощ за тютюн
 36. Преходна национална помощ за говеда – необвързана с производство
 37. Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози – майки – обвързана с производство

СЕКТОРНИ интервенции:

 1. Сектор „Мляко и млечни продукти“
 2. Сектор „Плодове и зеленчуци“

Интервенции в сектор „ПЧЕЛАРСТВО“:

 1. Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации
 2. Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата
 3. Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели
 4. Рационализиране на подвижното пчеларство
 5. Инвестиции в материални и нематериални активи
 6. Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества
 7. Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели
 8. Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти
 9. Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти

Интервенции в ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ сектор:

 1. Преструктуриране и конверсия на лозя
 2. Инвестиции в лозаро-винарския сектор
 3. Събиране на реколтата на зелено
 4. Застраховане на реколтата
 5. Информиране в държавите членки
 6. Насърчаване на винения туризъм
 7. Популяризиране в трети държави
 8. Инвестиции в екологични съоръжения

СТЪЛБ 2: Интервенции „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансирани от ЕЗФРСР:

 1. Биологично производство
 2. Райони, изправени пред природни или други специфични ограничения
 3. Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000
 4. Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии
 5. Устойчиво управление на пасища в земеделски земи с ВПС
 6. Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия
 7. Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство
 8. Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство
 9. Традиционни практики за сезонна паша – пасторализъм
 10. Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи
 11. Създаване и възстановяване на екологичната инфраструктура
 12. Използване на устойчиви практики и сортове, отглеждани при специфични условия
 13. Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт
 14. Насърчаване на естественото опрашване
 15. Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност
 16. Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет
 17. Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации
 18. Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари
 19. Професионално обучение и придобиване на умения
 20. Инвестиции в Земеделските стопанства
 21. Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда
 22. Инвестиции за преработка на селскостопански продукти
 23. Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда
 24. Инвестиции за  неселскостопански  дейности  в селските райони
 25. Подпомагане на много малки земеделски стопанства
 26. Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство
 27. Популяризиране и подкрепа на схеми за качество, признати от Съюза или от държавите членки, както и тяхното използване от земеделските производители
 28. Подкрепа на организации на производители или групи от производители
 29. Инвестиции в инфраструктура за напояване
 30. Възстановяването на земеделски потенциал след природни бедствия или катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни действия
 31. Взаимоспомагателен фонд за гарантиране на доходите
 32. Финансови инструменти
 33. Залесяване и възстановяване
 34. Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
 35. Намаляване загубата на биологично разнообразие, опазване на горските местообитания и намаляване на незаконните дейности в горските територии
 36. Първична преработка на дървесина
 37. Подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на горските екосистеми чрез подпомагане провеждането на сечи в горските територии
 38. Горско екологични дейности в горите
 39. Натура 2000 за гори
 40. Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони
 41. Запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони
 42. Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие
 43. Техническа помощ

*ЕФГЗ- Европейския фонд за гарантиране на земеделието; ЕЗФРСР- Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Източници: www.mzh.government.bg; www.gov.bg; https://eur-lex.europa.eu/; https://ruralnet.bg/

**Публикацията е актуализирана на 02.03.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!