Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува на 03.09.2021 г. за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 по целеви прием за проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата.

Процедурата ще бъде с общ бюджет в размер на 39 116 000 лева, подисгурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и национално финансиране.

300 хил. евро таван на проект

Процедурата ще бъде изцяло насочена към кандидати от хранително-вкусовата промишленост, които ще могат да подават проектни предложения с максимален размер на допустимите разходи за един проект до 586 740,00 лв. (до 300 000 евро).

 17.09.2021 г., 23:59 ч., е крайният срок на обществената консултация, в рамките на която могат да бъдат изпращани становища и предложения чрез ИСУН или на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

Допустими кандидати по процедурата ще са:

  • регистрирани земеделски стопани;
  • групи или организации на производители;
  • еднолични търговци и юридически лица.

Процент на съфинансиране

Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Финансова помощ за проектни предложения, включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС не може на надвишава 45 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за кандидати средни предприятия и 50 % за микро и малки предприятия.

Допустими разходи

  1. Инвестиционни разходи:

1.1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1.1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;

1.1.2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;

1.1.3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

1.1.4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;

1.1.5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и машини използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи);

1.1.6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на преработвателното предприятие, обект на инвестицията и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:

1.2.1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

1.2.2. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;

1.2.3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;

2. Общи разходи- Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

С реализирането на проектните предложения, следва да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в сектора чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; опазването на околната среда и други.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!