В периода 03-09.07.2020 г. се проведе писмена съгласувателна процедура на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН), тъй като Управляващият орган (УО) на програмата счете, че свикването на присъствено заседание на този етап от развитието на епидемията от COVID 19, е необосновано. В рамките на писмената процедура КН съгласува актуализираната Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за календарната 2020 година (ИГРП 2020).

 

6 са отворените към момента процедури за прием на проектни предложения по:

5 са предстоящите за стартиране процедури за прием на проектни предложения по:

  • Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“- юли-септември
  • Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“- юли-септември. ВИЖ: До 3 август е обсъждането на насоките по подмярка 5.2 на ПРСР 2014-2020 за репопулация на ферми с унищожени свине, птици, овце и кози
  • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ – август- септември
  • Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства- август- септември
  • Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“- август- октомври

Новата мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“- УО на ПРСР 2014-2020 уточнява, че приемът на заявления за подпомагане по трите подмерки на мярка 21 не е включен в ИГРП за 2020 година, тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за него. Приемът на заявления по трите подмерки от мярка COVID- 19 ще се извършва по реда на Наредба, в която ще бъдат уредени условията за допустимост на дейностите и кандидатите, финансовите параметри на трите подмерки, както и реда за подаване на заявленията за подпомагане и предоставяне на финансовата помощ. Приемът на заявления за подпомагане по мярка COVID ще стартира през м. Август 2020 г. с продължителност един месец. ВИЖ: До 31 юли МЗХГ обсъжда проектонаредба за прилагане на мярка COVID-19 от ПРСР 2014-2020

В рамките на писмената процедура КН одобри предложението за критерии за подбор на проектни предложения по подмерките 1.2, 5.2 и 6.4.2. Непосредствено след приключване на срока за общественото обсъждане по подмярка 5.2 се очаква да стартира прием по нея..

4 са приключилите процедури за прием на проектни предложения по:

Запознайте се с 👉Актуализирана ИГРП на ПРСР 2014-2020 от КН 03- 09 юли 2020

В нашата секция БИБЛИОТЕКА можете да откриете 👉РЕЗЮМЕТА на мерки и подмерки по ПРСР 2014-2020

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ: 51 са отворените процедури на МИГ в страната по ПРСР 2014-2020. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!