Увеличението от 1 607 717,02 евро цели финансиране на 7 проекта с получени 30 точки и 4 проекта с получени 20 точки  периода на прием през 2018 г. по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020.

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед № РД 09-27/15.01.2020 за изменение на Заповед № рд 09-565/15.06.2018 година на ръководител на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с която се увеличава бюджета по процедура чрез подбор на проектни предложения BG 06 RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020.

Увеличението на бюджета е в резултат на пренасочване на средства в рамките на ПРСР и цели да бъде осигурена възможност за одобрение на 11 проекти предложения с дейности в секторите „медицински и етерично-маслени култури“, „плодове“, „зърнено-житни култури“, „технически култури“ и „винено грозде“.

В доклада на директор на дирекция „Развитие на селските райони“ се посочва, че „публичните финансови средства, необходими за финансиране на проекти, получили 30 и 20 точки е 3 144 372,94 лв. (1 607 717,02 евро)“.

С увеличението от 1 607 717,02 евро общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 9 става 9 171 396,24 евро. 8 254 256,61 евро са средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 917 139,62 евро е националното съфинансиране.

В доклада се уточнява още, че съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013, страните членки могат да стартират прилагане на изменения в ПРСР след изпращане на искане за изменение на програмата до Европейската комисия (ЕК) преди официалното й одобрение. След 13-то заседание на КН, УО изпрати на 15.11.2019 г. официално до ЕК искане за промяна, което е в процес на разглеждане от службите на ЕК.

Публикуваният на 15.01.2019 г. в сайта на МЗХГ пакет документи към Заповед № РД 09-27/15.01.2020 съдържа:

  • Заповед на заместник-министър Лозана Василева
  • Доклад от директора на дирекция „Развитие на селските райони“
  • Изменени Условия за кандидатстване
  • Условия за изпълнение

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ Увеличават бюджета на мярка 9 от ПРСР с цел финансиране на още 11 проекта на групи и организации на производители

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!