Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува днес за обществено обсъждане  ПРОЕКТ на ЗАКОН за ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.

Пакетът документи, публикуван за обществено обсъждане включва:

05.12.2019 г. е датата на приключване на обществената консултация, в рамките на която могат да бъдат изпращани становища на е-mail: dnenkova@mzh.government.bg, Дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗХГ.

В законопроекта са обединени:

  • Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
  • Закона за опазване на земеделските земи,
  • Закона за арендата в земеделието и
  • Закона за опазване на селскостопанското имущество.

Променен е срокът при отдаването на земеделските земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда,чрез провеждане на тръжна процедура. Министърът на земеделието, храните и горите ще издава заповед за откриване на търга за следващата стопанска година до 15 февруари на текущата календарна година, а не както досега до 31 март.

В процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади е предвидено съответните общински и държавни комисии да разпределят в съществуващата последователност първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето. След това ще се разпределят имоти от ОПФ и ДПФ в съседни землища.

Предвидена е нова процедура, която предоставя възможност за промяна на предназначението на неземеделска земя в земеделска, въз основа на заявление на собственика до Комисията за земеделските земи, като за процедурата няма да се заплаща такса.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса е направено изменение, свързано със сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи.

Нормативната уредба, свързана с опазването на селскостопанското имущество, е уредена в законопроекта, като е съобразена със съвременните обществено – икономически отношения в страната.

Източник: МЗХГ