Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува днес за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 година (НПП 2020-2022).

11.11.2019 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да се изпращат становища до Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ на е-mail: mneykova@mzh.government.bg

Новата НПП 2020 – 2022  ще подпомага следните мерки:

  1. мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за дейностите: а) подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти“; б) обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства; в) популяризиране на българските пчелни продукти, чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари.
  2. мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ за дейностите: а) закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатоза; б) изследване за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата; в) изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната.
  3. мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за дейностите: а) подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи); б) възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства.
  4. мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ за дейностите: а) физикохимичен анализ на пчелния мед; б) изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми.
  5. мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“ за дейностите: а) закупуване на различни системи нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина; б) поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства; в) закупуване на пчелни майки.
  6. мярка E „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейностите: а) инвентаризация на медоносната растителност в страната; б) криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна течност); в) мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие.

За първи път в НПП 2020-2022 е променен моделът на финансиране на разходите за закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП), извършване на лабораторни анализи за изследване на физикохимичните показатели на пчелния мед, както и за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки. В предходните програми се възстановяваше фиксиран в програмата % от одобрените разходи при спазване на лимити за отделните активи/ВМП, определени със заповед на министъра. При този начин на финансиране се наблюдаваше тенденция на изкуствено завишаване на пазарните цени на активите/ВМП, както и формиране на неусвоен ресурс по Програмата, поради първоначално заявяване и одобряване на инвестиционни разходи с начислен ДДС, които впоследствие се изплащат без ДДС, се посочва в доклада на заместник-министър доц. Янко Иванов.

В НПП 2020-2022 е предвидено финансирането на горепосочените разходи да се извършва въз основа на фиксирани ставки (финансова помощ). Тези ставки са разписани в текста на Програмата, като по мярка Б за закупуване на  ВМП са определени ценови групи, въз основа на определените със заповед на министъра на земеделието, храните и горите лимити за 2019 г. Най-високият размер на финансовата помощ е в девета ценова група и е в размер до 9,80 лева на пчелно семейство. Този размер представлява 81,7 % от стойността на най-високия лимит за ВМП за 2019 г. (12 лв.). Стойността на финансовата помощ за ВМП във всяка от останалите ценови групи е изчислена съобразно лимита за всеки от ВМП за 2019 г. спрямо този процент.

В условията за подпомагане са посочени допустимите кандидати за подпомагане по всяка една мярка от Програмата. По част от мерките, бенефициери могат да са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, групи и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти (признати по съответния ред от министъра на земеделието, храните и горите), като целта е да се засили ролята на пчеларските сдружения и да се насърчат земеделските стопани – пчелари да се сдружават за по-добро представяне на пазара на произведените от тях продукти. В раздела е разписано кои разходи се финансират, както и размера на финансовата помощ по отделните дейности.

В отделни приложения към проекта на Наредба са посочени всички активи (ВМП, пчеларско оборудване  за първичен добив и обработка на пчелния мед, прикачен инвентар за подвижно пчеларство, модели кошери), които кандидатите могат да заявят за подпомагане по отделните мерки и дейности от НПП 2020 – 2022. В приложения са разписани и критериите за оценка на проектите за осъществяване на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти, както и за оценка на заявленията по инвестиционните дейности от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ и мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“, както и по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“.

Проектонаредбата предвижда със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъде определена постоянна работна група за управление на НПП 2020-2022. Постоянната работна група ще прави предложения за промени в Програмата, за преразпределение на бюджета между мерките и дейностите, а при необходимост определя лимити за финансиране на допустими разходи.

Хронология:

  • НПП 2020-2022 е одобрена с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 на Комисията от 12 юни 2019 г.
  • Съгласно чл. 58л, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС,  условията и редът за прилагане на Програмата се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
  • Със заподед на министър Танева РД 09-685/12.07. 2019 г. беше създадена работна група за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство 2020 – 2022 г. В работната група са включени членовете на  Консултативния съвет по пчеларство, както и представители на сдружението на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти.

Източник: МЗХГ

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 733 други абонати.