Запознайте се с публикуваните на 14.09.2021 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснение по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № № BG06RDNP001-4.012 по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020.

Публикуваните на 14.09.2021 г. разяснения на УО съдържат отговори на общо 233 запитвания, изпратени в периода 20.04 – 18.08.2021 г.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

 

УО на ПРСР публикува разяснения до 2 седмици преди крайния срок на приема

Кандидатите можеха да задават чрез ИСУН 2020 и на rdd@mzh.government.bg въпроси с искане за разяснения по Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разяснения на УО по постъпили въпроси се публикуват не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване и приложенията към тях, не могат да съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!