Запознайте се с публикуваните на 07.09.2021 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснение по Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Публикуваните на 07.09.2021 г. разяснения на УО съдържат отговори на общо 13 запитвания, изпратени в периода 10.08 – 26.08.2021 г.

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

17 декември 2021 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

 

Питайте УО на ПРСР за разяснения по Условията за кандидатстване

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 17 декември 2021 г. е отворен приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

МЗХГ подготвя целеви прием по подмярка 4.2 на ПРСР с 39 млн.лв. бюджет и 300 хил. евро таван на проект. До 17 септември е обсъждането на проектонасоките!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!