17 януари 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020

 

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува актуални Разяснение по постъпили в периода 02-08 декември 2019 г. въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Настоящите разяснения съдържат отговори на поставените от Звеното за управление на Национална селска мрежа въпроси, обощени в рамките на проведения на 15 ноември 2015 г. информационен семинар по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 г.

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разяснения от МЗХГ се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) можете да откриете на:Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001 на проектни предложения по 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!