Управляващият орган (УО) на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикува за обсъждане проект на заповед за изменение на Заповед № РД 09-239 от 12.03.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 година, с която е утвърдена процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ на ПРСР2014 – 2020.

С проекта за изменение на Заповед № РД 09-239 от 12.03.2018 г. се предлага увеличение на бюджета по посочената процедура с допълнителни 12 908 280 лв, с което ще се осигури възможност за сключване на административни договори с над 260 млади земеделски стопани, подали проектни предложения в рамките на процедурата. Друга цел на УО е и максимално усвояване на средствата по ПРСР 2014-2020 и при оптимално използване на административния капацитет.

 В срок до 21 февруари 2020 г. (включително) могат да се изпращат писмени предложения и коментари по горепосочените документи  на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

В доклада на директора на дирекция „Развитие на селските райони“ (РСР) към МЗХГ се припомня, че през изминалия период на прием по подмярката (15 март – 14 юни 2018 г.) със заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 бе определен целия наличен бюджет по подмярката, в размер на левовата равностойност на 22 000 000 евро (или 43 027 600,00 лв.), а подадените проектни предложения са общо 1 658 броя със заявена финансова помощ в размер на 41 450 000 евро.

В доклада си директорът уточнява, че на 12 октомври 2018 г. е приключил окончателния етап от предварителната оценка на проектните предложения по процедурата, като въз основа на публикувания списък с проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 % бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки, е ясно, че на по-нататъшно разглеждане подлежат общо 1 145 проектни предложения. Тези проектни предложения са оценени с най-малко 35.96 точки съгласно критериите за подбор на проекти по процедурата.

Директорът на дирекция РСР посочва, че след приключване на етап „Административно съответствие и допустимост“ и „Техническа и финансова оценка“ (ТФО), Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) е информирал УО на ПРСР 2014-2020, че към 6 януари 2020 г. са сключени общо 853 брой административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а общо 106 е броят на проектните предложения, които са преминали успешно на етап ТФО, но за които не е наличен бюджет след извършената оценка от страна на ДФЗ-РА. Общо 30 от съответните проектни предложения са представени от кандидати, в чиито стопанства се отглеждат животни.

От изводите в доклада става ясно, че:

  • към настоящия момент сключените административни договори по подмярката обхващат 51 % от подадените проектни предложения;
  • на лице е недостиг на финансови средства за подпомагане на общо 106 проектни предложения, които отговарят на условията за административно съответствие и допустимост (успешно преминали на етап ТФО) и за 513 проектни предложения, които попадат извън списъкът по чл. 9в, ал. 6, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
  • 42 % от проектните предложения, попадащи в списъка по чл. 9в, ал. 6, т. 2 от ЗПЗП (214 проектни предложения) се делят със стотни от единица по критериите за оценка от проектните предложения, които подлежат на разглеждане.

В доклада се припомня, че на проведеното на 08.11.2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе взето решение за прехвърляне на сума в размер от 5 940 000 евро от ЕЗФРСР (6 600 000 евро публични средства след прехвърлянето) към бюджета на подмярка 6.1, с които биха били подпомогнати допълнително над 260 стопанства на млади фермери и се предлага увеличение на първоначалния бюджет по процедурата с допълнителни 12 908 280 лв.

Запознайте се проекта на УО на ПРСР 2014-2020 на заповед за изменение на Заповед № РД 09-239 от 12.03.2018 г.

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!