29 781 земеделски стопани получиха подпомаган по антикризисната подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ от ПРСР 2014-2020 (т.нар. подмярка COVID 1). 32 694 е общият броят на подадените заявления за подпомагане по извънреднaта мярка COVID 1. След приключване на административните проверки на кандитатите, доказли допустимост чрез инвестиционните мерки на ПРСР 2014-202, ДФЗ ще оторизира подпомагането и към тях. 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщи днес, че са преведени 70 148 373 лв. по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020, пояснявайки че оторизираните средства са за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“ (за културите от приложение № 1 от Наредба № 2 от 5.08.2020 г.), „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“ на бенефициентите, които са доказали своята допустимост по подмярката чрез участие в схемите на директните плащания и държавните помощи.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите – „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“. ДФЗ уточнява, че средствата на останалите бенефициенти, които са доказвали своята допустимост чрез инвестиционните мерки на ПРСР 2014-2020, ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки.

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума, a таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Предстоят пащанията по подмярка CОVID 2

ДФЗ напомня, че предстоят пащанията за кандидатите по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ (т.нар. подмярка COVID 2), които ще бъдат извършени, след приключване на административните проверки на данните в заявленията. Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици).

Приносът на ЗУ на НСМ в популяризирането на извънредните подмерки

Основна информация, свързана с изискванията, документацията, приема по подмерки 21.1 и 21.2 на ПРСР 2014-2020 и представена от ЗУ (Звеното за управление) на НСМ (Национална селска мрежа) като РЕЗЮМЕ по подмярка 21.1 и РЕЗЮМЕ по подмярка 21.2, бе широко и регулярно популяризирана чрез рубрика новини, ежемесечния бюлетин на НСМ, профила на НСМ в социалната мрежа фейсбук, споделяне с мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната и пр.

С цел да допринесе за мобилизирането на заинтерсованите страни по темата в разработването на нормативната уредба по прилагането на трите подмерки от мярка 21 на ПРСР 2014-2020, ЗУ на НСМ популяризира текущите отворени обществени консултации по проектната документация.

ЗУ на НСМ популяризира подмерки 21.1, 21.2 и 21. 3 пряко сред потенциални бенефициенти в рамките на участието си На „Куртово Конаре Фест“ 2020 НСМ популяризира възможностите за подпомагане по ПРСР и ЗУ на НСМ проведе информационен семинар по ПРСР 2014-2020 за ромска общност от малки фермери в района на Раковски

Източник: ДФЗ-РА

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!