България ще разполага с над 880 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони през следващите две години.

Помощта от съюза за РСР (2021 И 2022 Г.) за България за е:

📌 2021 г.  – 344 590 304 евро

📌 2022 г. – 282 162 644 евро

Това стана ясно след като Европейският парламент одобри окончателно Преходния регламент. Той е публикуван в  Официалния вестник на ЕС.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2220 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Регламентът следва да предостави на държавите членки достатъчно време да подготвят съответните си стратегически планове по ОСП, както и да улесни създаването на административни структури, необходими за успешното прилагане на новата правна рамка, по-специално като предостави възможност за увеличаване на техническата помощ. Всички стратегически планове по ОСП следва да бъдат готови за влизане в сила след края на преходния период, за да се осигурят така необходимите стабилност и сигурност за селскостопанския сектор.

През следващите 2 години държавите-членки ще продължават да прилагат настоящите правила на ОСП по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони.

По този начин няма да има прекъсване на плащанията към земеделските стопани, докато влязат в сила новите регламенти за ОСП. През целия преходен период, държавите-членки ще имат възможност да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г.

За България тези средства са в размер на над 680 млн. евро, които могат да бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по ПРСР в подкрепа на земеделските стопани.

Част от средствата ще бъдат заделени за обезпечаване на вече поети ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР 2014-2020 г. Освен това ще бъдат предназначени средства и за поемане на нови ангажименти по мярката, тъй като биологичното земеделие е сред водещите приоритети за страната ни.

Българското земеделие ще получи и допълнителни 200 млн. евро повече чрез изпълнението на различни мерки по ПРСР.

Такава възможност предоставя инструментът “Следващо поколение ЕС”, който е част от Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19.

Преходният регламент дава възможност на страните в ЕС да продължат прилаганите до момента  схеми за директни плащания за подпомагане на земеделските стопани и през  2021 и 2022 година. В преходния период ще продължи прилагането и на схемите за преходна национална помощ, като се запазват същите параметри и условия за подпомагане, прилагани през 2020 година.  Общият размер на преходната национална помощ, който може да бъде предоставен на земеделските стопани във всеки един от секторите се запазва на нивото от 2020 година, без намаление на бюджета през двугодишния преходен период.

Чрез Преходния регламент се позволява през 2021 г. и 2022 г. да продължи прилагането на Схемата за единно плащане на площ. Запазва се и възможността за прилагане на преразпределителното плащане като допълнителна надбавка, за допустимите за подпомагане площи по СЕПП.

С Преходния регламент се продължава възможността за прилагането на обвързаното с производството подпомагане на  приоритетни и чувствителни сектори в земеделието с параметрите от досега прилаганите схеми.

Източник: МЗХГ

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!