Публикуван за обществено обсъждане е проект на Наредба за изменение (НИ) на Наредбата за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.), (Наредба Н-18/2006 г.)

С НИД на Наредба Н-18/2006 г. са определени редица изисквания към регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти, като в преходни и заключителни разпоредби са предвидени срокове за въвеждане на тези изисквания за различните групи търговци в зависимост от начина им на отчитане на продажбите. Предложените промени са свързани с предвидения срок за привеждане на интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) в съответствие с относимите за тези системи изисквания на Наредба Н-18/2006 г. Понастоящем този срок изтича на 31.12.2021 г.


Проектът на НИ предвижда удължаването на посочения срок до 30.09.2022 г.

В срок до 12 декември 2021 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари чрез портала за обществени консултации на Министерски съвет👉www.strategy.bg…

 

 

В мотивите към проекта на НИ на Наредба Н-18/2006 г. се посочва. че Удължаването на срока е свързано с проведените от страна на Българския институт по метрология и Националната агенция за приходите изпитвания на системите в реални условия и констатиране в много случаи на необходимост от тяхната допълнителна доработка с оглед привеждането на всичките им функционалности в съответствие с нормативните изисквания. Тъй като в значителна част от случаите тази доработка ще изисква продължителен период от време за извършване на изискуемите технически промени и за тяхното внедряване, което обстоятелство ще доведе до неспазване на срока от 31.12.2021 г., проектът предвижда удължаването му с оглед привеждането на всички действащи ИАСУТД в съответствие с изискванията на наредбата. Така предложеното удължаване на срока е изцяло в интерес на заинтересованите лица, като целта е да разполагат с необходимото технологично време за организиране на дейността им.„.

👉Пакет документи към обществената консултация и контакт: 

👉Запознайте се с пълния актуален текст на 👉Наредба № Н-18/2006 г.

Източник: www.strategy.bg; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!