Фондът на фондовете (ФнФ) отвори в началото на месец април 2021 г. заявленията за участие, получени по процедурата за възлагане на обществена поръчка по финансовия инструмент (ФИ) „Финансиране в селските райони“, средствата за който са осигурени от ПРСР 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 22 март 2021 г. беше крайният срок за кандидатстване.

Три водещи банки и една финансова институция са заявили интерес към ФИ на ФнФ за кредитиране в селските райони. По информция на www.fmfib.bg, уастниците подали заявления са:

 • Банка ДСК ЕАД
 • Инвестбанк АД
 • Първа инвестиционна банка АД
 • Сис Кредит АД

Следващите стъпки в избора на ФнФ на посредници за кредитиране в селските райони са определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за подаване на първоначални оферти; разглеждане на оферти и преговори с кандидатите; избор на финансови посредници и финансиране към крайни получатели.

ФнФ ще съфинансира два вида нисколихвени кредити

Средствата за новия ФИ на ФнФ са 20 млн. евро и идват от ПРСР 2014-2020. 17 млн. евро от тях са осигурени от ЕЗФРСР, а 3 млн. евро – от национално съфинансиране. Очаква се към публичния ресурс бъдещите банки посредници да добавят и частен, с което общата сума за заеми да надхвърли 31 млн. евро. ФнФ ще съфинансира два вида нисколихвени кредити:

 • допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти по ПРСР 2014-2020 (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и
 • самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% от размера на кредита).

ФИ и финансовият ресурс са одобрени в рамките на 6-то изменение на ПРСР 2014-2020, Решение за изпълнение на Европейската комисия от 27.04.2020 г.👉Пакет документи с одобрено Шесто изменение на ПРСР 2014-2020 можете да откриете ТУК📌

ФИ по ПРСР 2014-2020

ФИ по ПРСР 2014-2020 г. е разработен въз основа на извършена през 2018 г. Предварителна оценка на финансови инструменти по ПРСР 2014-2020 г., която идентифицира неоптимални инвестиционни ситуации, даващи основание за прилагане на ФИ, целящи повишаване нивото на предлаганите кредити и насърчаване на конкурентоспособността в сектора. Предварителната оценка потвърждава наличието на пазарна неефективност и неоптимална инвестиционна ситуация в селските райони, която води до пазарен недостиг. ФИ се стреми да адресира някои от специфичните предизвикателства при използването на ФИ в сектор „Земеделие“, предимно свързани с достъпа до финансиране, високите лихвени нива и относително ограничената склонност на търговските банки да поемат риск при инвестиции в сектора. Едни от основните проблеми пред финансирането в секторите, подпомагани от ПРСР 2014-2020, идентифицирани в оценката са:

 • изчерпване на средствата за безвъзмездно финансиране по част от мерките на програмата;
 • високи нива на лихвените проценти по кредитите, отпускани от кредитните и финансовите институции за кредитополучатели от сектора;
 • липса на предходен опит в прилагането на ФИ, освен гаранционната схема по ПРСР 2007-2013, прилагана от „Национален гаранционен фонд“ ЕАД;
 • липсата на развити ФИ, подходящи за спецификата на земеделските стопанства,
 • високи изисквания на банките за обезпечения и др.

Посоченият в предварителната оценка недостиг на финансиране по ПРСР идентифицира необходимостта от прилагане на ФИ самостоятелно и в допълнение на предоставена безвъзмездна помощ по ПРСР с оглед задоволяване на потенциалното търсене на финансиране.

Новият ФИ ще осигури достъп до кредитиране при преференциални условия – по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на малки стопанства и млади фермери.

Земеделски производители и други бизнеси в селските райони ще могат да ползват нисколихвени кредити, съфинансирани от ФнФ. Това ще е възможно, след като приключи процедурата на ФнФ за избор на банки посредници, които ще отпускат заемите.

От ФнФ уточняват, че фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 млн. лв., а право на заем при облекчени условия ще имат също предприятия, осъществяващи неземеделски дейности на територията на селски райони, включително производство, търговия, занаяти, всякакъв вид услуги като например, счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа да стари хора и др. Парите ще могат да се използват, както за инвестиции, така и за оборотни средства, поясняват още от www.fmfib.bg. Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на специфични целеви групи (малки стопанства, млади фермери).

Очаква се с предвидените средства да бъдат подкрепени минимум 130 предприятия, развиващи дейност в селското стопанство или преработката на земеделски продукти, както и осъществяващи неземеделска дейност на територията на селските райони, обяснява www.fmfib.bg.

ФИ в Стратегическия план по ОСП

Във връзка с подготовката за новия програмен период 2021-2027 година министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) възложи през месец май на 2020 г. чрез обществена поръчка „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по програмите, съфинансирани по линия на общата селскостопанска политика и от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмния период 2021 – 2027 г.“. Откритата процедура се проведе в периода 06.12.2019 г.- 03.01.2020 г., когато кандидатите можеха да подават своите оферти.

Услугата, предмет на обществена поръчка, е за извършване на анализ и проучване на възможностите по отношение на прилагането на ФИ по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ и „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ през следващия програмен период 2021-2027 г. на база конкретни потребности на пазара, отчитайки научени уроци от прилагането на подкрепа чрез ФИ през програмен период 2014-2020 г. ако е приложимо, както и от извършени предходни предварителни оценки за ФИ. Съгласно решението и обявлението на МЗХГ, по обособената Позиция 2 на поръчката „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ (СПРЗСР) 2021-2027“, избраният изпълнител ДЗЗД „Ексанте консулт“ в рамките на 18 месеца ще трябва да изследва и следните въпроси за:

• анализ на различните категории земеделски производители и горски стопани (малки, средни и големи стопанства, млади фермери, животновъдни стопани, биологични производители и други производители в уязвими подсектори в селското и горското стопанство) и етап на развитие (подкрепа за създаване, новосъздадени, стартиращи или в етап на разширяване), които е възможно да се подкрепят с финансови инструменти;
• Микропредприятия, извършващи неземеделски дейности на територията на селските райони, които е възможно да се подкрепят с финансови инструменти;
• Предприятия, извършващи преработка на селскостопански продукти, които е възможно да се подкрепят с финансови инструменти;
• как ФИ ще адресира нуждите, идентифицирани в секторите на интервенция;
• по какъв начин различните инструменти за финансиране и другите форми на подкрепа е възможно да си взаимодействат в рамките на определена мярка, за да адресират нуждите, идентифицирани в програмата. Очаквани синергии в този процес;
• анализ и оценка на финансовите инструменти, осъществени с подкрепа от ПРСР за периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. и предложение за оптимизиране.
Изпълнителите следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всяка една от специфичните цели, както следва:
а) подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност;
б) засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;
в) подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;
г) допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчива енергия;
д) насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;
е) допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;
ж) привличане на млади земеделски стопани и улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони;
з) насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;
и) подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, хранителни отпадъци, както и за хуманно отношение към животните,
както и за междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.

Средствата за изпълнение на обществената поръчка по тази позиция са осигурени от мярка 20 „Техническа помощ“ на ПРСР 2014 – 2020.

Какво е ФИ?

Финансовите инструменти представляват специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и национално финансиране от Оперативните програми, както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. ФИ целят по-ефективно използване на публичния ресурс, в сравнение с безвъзмездната финансова помощ, и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти, като по този начин допринасят за преодоляване на идентифицирани несъвършенствата на пазара, както и за постигане на стратегическите цели и политики на ЕС. ФИ играят още по-голяма роля в политиката на сближаване на ЕС през програмния период 2014-2020 г. и в бъдеще все по-голяма част от бюджета на ЕС да се заделя за ФИ, подчертават от www.fmfib.bg.

Източник: www.fmfib.bg; www.ngf.bg; www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!