На 12 септември 2020 г. Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) бе част от „Куртово конаре фест“ – фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти, който се провежда ежегодно от 2009 г. в с. Куртово Конаре.

Целта на учатието във Фестивала

Целта бе да достигнем до потенциални бенефициенти с най-актуалната информация за възможностите за подпомагане, които ПРСР 2014-2020 предоставя, както и какви са плановете на министерството за отваряне и на други мерки от Програмата до края на 2020 г., и разбира се да установим нови партньорства, допринасящи за разширяване капацитета на НСМ. ЗУ на НСМ предостави на посетителите актуална информация за отворени приеми по подмерки от ПРСР 2014-2020:

  • подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
  • подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и за безплатните консултантски услуги на Национална служба съвети в земеделието, предоставяни на малките стопанства чрез подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“;
  • подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“;
  • подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“;
  • подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“;
  • подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1”;
  • подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2″;
  • подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3”.

Експертите на ЗУ на НСМ бяха на разположение през целия ден за посетителите, желаещи да научат повече за предоставяните възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020, за ролята и дейността на Национална селска мрежа, включително за условията и ползите от членство в НСМ.

Нови партньорства и приятелства

За екипа на ЗУ на НСМ събитията от местно значение в общините от селските райони са изключителна възможност за поддържане на контакти с местните общности и членовете на НСМ, за установяване на нови партньорства, за привличане на нови членове на НСМ, за популяризиране на дейността на НСМ, както и за предоставяне на информация за възможностите по ПРСР 2014-2020, достигайки пряко до потенциалните бенефициенти.

С представител от екипа по проекта „Твоята храна“, изпълняван от на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ и съфинансиран от ЕС, обменихме информация за начините за повишаване на информираността относно разхищението на храна и връзката с климатичните промени. Росен сподели с нас какви дейности се изпълняват по проекта както у нас, така и в останалите страни от ЕС (в Литва, Латвия, Естония, Хърватия, Румъния ), които са част от проекта.

С доц. Десислава Димитрова, която работи в Института по биоразнообразието и екосистемни изследвания към БАН и е координатор на Slow Food за България (Slow Food е глобална организация, основана през 1989 г., включваща милиони хора в над 160 държави, работещи за осигуряване на достъп до добра, чиста и справедлива храна) обменихме мнения за потенциални възможности за сътрудничеството на мрежово ниво.

ЗУ на НСМ бе част от журито за избор на Царица на лютеницата 2020 г.

Тази година организаторите бяха подготвили три конкурса с награди: „Царица на лютеницата 2020“, „Най-атрактивен щанд“ и „Пазител на традициите“. По покана на Емилия Шушарова от екипа на Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897” – с. Куртово Конаре (която е и председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА, експерт от ЗУ на НСМ бе част от журито за оценка и избор на „Царица на лютеницата 2020“ и „Най-атрактивен щанд“, заедно с двама експерти от Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ към МЗХГ. 

След дегустация и оценка на лютеници на 10 кандидати в надпреварата, журито излъчи 45-годишната Кунка Димова за Царица на лютеницата 2020 г. Куни (както я наричат в местната общност) е санитар в АГ-отделение на частна болница в гр. Пловдив и работи като доброволец в сдружение от мрежата на Slow Food в България. „Тази година се получи най-хубавия фестивал от 12 години, когато бе поставено началото. Много се радвам, че съм победител- за първи път печеля титлата.“, така изрази радостта си Царицата на лютеницата 2020 г.

Наградата за „Най-атрактивен щанд“ получи Николина Ризова, а за „Пазител на традициите“ – Димитър Кацаров, който освен че се грижи за опазване на стари български сортове фиданки, също така е и „много деен за осъществяване на инициативи на местната общност“, споделиха от екипа на Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897”.

Всички победители в трите конкурса и участниците в конкурса „Царица на лютеницата 2020“ получиха подаръци от ЗУ на НСМ.

ЗУ на НСМ благодари за любезното сътрудничество на прекрасния екип на Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897” – с. Куртово Конаре и на Платформата АГОРА!

снимка: KurtovoKonareFest

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!