Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе през месец юни два информационни семинара на тема „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027″.

 

На 15 юни 2021 г. информационното събитие се проведе в Арбанаси, а на публичната покана за ЗУ на НСМ се отзоваха 30 участника: земеделски производители от всякакви производствени направления от областта, браншови организации, съветнически служби и консултанти, представители на МИГ от областта, експерти на ДФЗ и МЗХГ и др. Ключов експерт от Звеното представи възможностите за подпомагане чрез ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 година и актуална информация за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027. Срещата продължи с представяне на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от г-н Даниел Илиев, представител на УО на ПРСР и гост-лектор, който представи основните изисквания, както към кандидатите, така и към допустимите дейности и разходи по процедурата. Г-жа Михайлова от ЗУ акцентира на всички новости и ключови моменти в процедурата по оценка и финансирането на проектите, изискванията за покриването на новите критерии и задълженията в периода на мониторинг. Коментирани бяха и част от разясненията на УО по текущия прием на подмярка 4.1. Във втората част на информационния семинар, г-н Иво Кехайов, експерт на ДФ „Земеделие“, представи условията за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г., както и извършвания последващ контрол от страна на Фонда, като акцентира върху основните моменти при извършваните проверки на ДФЗ. Експертът на ДФЗ даде важни препоръки и примери на най-често допусканите грешки по ПМС 160, на които кандидатите да обърнат внимание.

 

На 22 юни 2021 г. информационното събитие се проведе в гр. Плевен, а на публичната покана за ЗУ на НСМ се отзоваха 36 участника: земеделски производители от всякакви производствени направления от областта, представители на браншови организации, съветнически служби и консултанти, представители на местни клонове на банки, представители на ОСЗ и ОДЗ, представители на ОИЦ, експерт на ДФЗ. Ключов експерт от Звеното представи възможностите за подпомагане чрез ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 година и актуална информация за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027. Срещата продължи с презентация на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от г-жа Даниела Михайлова, ключов експерт на ЗУ на НСМ, която представи основните изисквания, както към кандидатите, така и към допустимите дейности и разходи по процедурата. В представянето беше обърнато внимание на новостите в приема, акценти във финансовите условия, при допустимите кандидати и допустимите/недопустимите разходи, както и в общите условия за допустимост. Акцент беше поставен и на изискуемите документи, общите условия по подмярката, както и на отговорите по постъпили въпроси на сайта на МЗХГ. В рамките на дискусията бяха коментирани и част от разясненията на УО по текущия прием на подмярка 4.1. Във втората част на информационния семинар, г-н Иво Кехайов, експерт на ДФ „Земеделие“, представи процедурите по прилагането на ПМС № 160/2016 г. за избор на изпълнител, извършвания последващ контрол от страна на Фонда и основните моменти при извършваните проверки от ДФЗ. Последва дискусия между участниците, по време на която се обсъдиха конкретни въпроси, свързани с прилагането на ПМС 160/2016 г.

Постигнатите основни цели от проведените информационни семинари са: популяризирани са възможностите за финансиране по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020; предоставена е информация и са формирани нови знания и умения, необходими при подготовката и кандидатстването по подмярка 4.1; популяризирани са възможностите за финансиране по други мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 година; представена е актуална информация за хода на преговорния процес за ОСП 2023-2027 и стратегическото планиране у нас; повишени са знанията на участниците по процедурата за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016; популяризирана е дейността на НСМ с цел привличане на нови членове.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!