На 19 февруари 2021 г. ще се проведе шестнадесето заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе чрез организирана от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) видеоконферетна връзка.

Съгласно дневния ред на заседанието, определен от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО):

🔺 ДФ „Земеделие“- РА и УО ще докладват Информация за напредъка в изпълнението на ПРСР 2014-2020.

🔺Членовете на КН ще обсъдят и гласуват предложение на УО за изменение и допълнение на ПРСР 2014-2020 и след одобрението му ще дадат мандат на УО да го представи на Европейската комисия (ЕК). Предложенията на УО са свързани с:

 • прехвърляне на средства между мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. и актуализиране на Финансовия план на ПРСР във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г.;
 • промени в текста на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“; подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“; подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“.

🔺УО ще предложи на КН за гласуване проект на критерии  за подбор на проектни предложения по:

 • подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“;
 • подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
 • подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“;
 • подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“;

🔺УО ще представи на КН за съгласуване свое предложение за Индикативната годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за 2021 година (ИГРП- 2021), съгласно която:

Отворените към момента процедури за прием през 2021 г. на проектни предложения по:

Предстоящите за стартиране през 2021 г. процедури за прием на проектни предложения по:

 • подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“: общ размер на БФП  по процедурата до 15 000 000 евро; прием в периода март- май 2021; допустими бенефициенти- организации, провеждащи научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии; 100% максимален интензитет на финансиране;
 • подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: общ размер на БФП  по процедурата до 215 880 000 евро; прием в периода април- май 2021; 35-85% максимален интензитет на финансиране; 1 500 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект;
 • подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“: общ размер на БФП  по процедурата до 197 956 861 евро; прием в периода април- май 2021; 35-75% максимален интензитет на финансиране; 3 000 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект;
 • подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“: общ размер на БФП  по процедурата до 24 600 000 евро; прием в периода септември- октомври 2021; 25 000 евро максимален размер на финансиране;
 • подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП): общ размер на БФП  по процедурата до 20 000 000 евро; прием в периода септември- октомври 2021; 15 000 евро максимален размер на финансиране;
 • подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“: общ размер на БФП  по процедурата до 6 500 000 евро; прием в периода октомври- ноември 2021; 60-100 % максимален интензитет на финансиране; 450 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект;
 • подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“: общ размер на БФП  по процедурата до 3 500 000 евро; прием в периода септември- декември 2021; допустими бенефициенти ще са: 1/ Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР в периоди 2007-2013 г. и 2014 – 2020 г. (не са изпълнявали подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4 на територията си); 2/ МИГ или местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмни периоди 2007– 2013 и 2014 – 2020 на територия или част от територия, за която се кандидатства (изпълнявали са подмерки 431-2, 431-1, 41, 19.1, 19.2 и 19.4); до 100 % максимален интензитет на финансиране; до 25 000 евро максимален размер на допустимите разходи за проект на общности, прилагали подхода ВОМР, а за общности, които не са прилагали подхода ВОМР- до 30 000 евро.

УО уточнява, че приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ (приемът се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания), 14 „Хуманно отношение към животните“ (приемът се извършва по реда на Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на Mярка 14) и 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ (приемът се извършва по реда на  Наредба № 2 от 05.08.2020 г. ) от ПРСР 2014 – 2020 не се включват в ИГРП- 2021, тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях.

Нов прием по подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“ се очаква през месец април 2021 г. и ще бъде за бенефициенти-земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020 и:

 • не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по подмярката през 2020 г., или
 • не са подавали заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!