На 20 януари 2021 г. ще се проведе деветото онлайн заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР).

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева, която е и заместник-председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 9-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно. В рамките на 9-то заседание се очаква членовете на ТРГ за СПРЗСР да обсъдят проекти на:

♦ 6 интервенции, финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР):

 1. „Агроекология и климат“;
 2. „Плащания за площи с въведени задължителни изисквания в зони от Натура 2000“;
 3. „Плащания за гори и горски територии с въведени задължителни изисквания в зони от Натура 2000“;
 4. „Управление на риска – Застраховане на селскостопанска продукция“;
 5. „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“;
 6. „Инвестиции в инфраструктура за напояване“.

♦ 3 еко-схеми от интервенция „Схеми за климата и околната среда“, финансирани по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) NEW

 1. Засилена диверсификация на културите;
 2. Поддържане на междуредията на трайните насаждения с азотфиксиращи и/или тревни култури;
 3. Екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни.

👉Предложени от МЗХГ проекти на интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 9-то заседание на ТРГ👉ТУК!

♦ Елементи, общи за няколко интервенции на Стратегическия план по ОСП:

 • „Техническа помощ“;
 • „Комитет за наблюдение на СПРЗСР“,
 • Кратко описание на мерките за мониторинг и докладване, създадени за записване, поддържане, управление и докладване на информацията, необходима за оценка на изпълнението на Стратегическия план на ОСП

Информационни ресурси

 • Предложени от МЗХГ проекти на първите 7 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 12 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 4-то заседание на ТРГ 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 5 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 5-то заседание на ТРГ 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 8 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 6-то заседание на ТРГ и система за предварителни условия 👉ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 10 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 7-мо заседание на ТРГ и „Модел на дефиниции и минимални изисквания“ 👉 ТУК!
 • Предложени от МЗХГ проекти на 8 интервенции от СПРЗСР 2021-2027 за 8-мо заседание на ТРГ и Интервенционна стратегия на СПРЗСР за периода 2021-2027👉ТУК!

Източник: МЗХГ

Следва да се има предвид, че предлаганите от МЗХГ проекти на интервенции от Стратегическия план по ОСП не са окончателни и ще подлежат на промени, тъй като междуинституционалните преговори между Европейския парламент, Съвет на ЕС и Европейската комисия (ЕК) по законодателния пакет на ОСП след 2023 г. се очаква да продължат до пролетта на 2021 г., а след постигане на сделка по тях- ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС.

В перода май- юни 2021 г. се очаква да бъдат приети регламентите за ОСП, въз основа на които ЕК ще издаде и редица делигиращи регламенти и регламенти за изпълнение, с които да бъдат уредени детайлите по прилагането на основното законодателство и с които държавите членки трябва да се съобразят при разбработването на своите проекти на Стратегически планове по ОСП преди да ги представят за одобрение от ЕК. До 1 януари 2022 г. страните членки трябва да изпратят до ЕК за одобрение Сратегическите си планове за ОСП 2023-2027, а до тогава продължава процесът по разработването, общественото обсъждане и приемането на национално ниво на Стратегическия план по ОСП на България. Подпомагането по ОСП през преходните 2021 и 2022 година е обезпечено с приетия в края на декември миналата година РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2220 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!