Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 публикува за Повторно обществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ .

Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост. Процедурата ще осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики.

Общият размер на публични средства, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 39 116 000 лева. Процедурата предвижда гарантиран бюджет в размер на 3 911 600 лв., като част от общия бюджет, за проектни предложения, насочени към превенция и подобряване на здравословно състояние на животните в земеделските стопанства във връзка с необходимостта от преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в страната.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 07.10.2019 г. включително, чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

УО обръща внимание, че на този етап в ИСУН2020 и на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.

Източник: МЗХГ