В рамките на проведеното на 15 януари 2020 г. 14-то заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 беше обсъдено и одобрено предложението на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. за изменение и допълнение на критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, свързано с предстоящия целеви прием за земеделски стопани в сектор „животновъдство“.

Разгледаните критерии отразяват приетите предложения на заинтересованите страни,  обсъдени в рамките на проведената на 10.01.2020 г. Тематичната работна група за изготвяне и съгласуване на критериите за подбор на проектни предложения по подмерки 4.1, 5.1 и 6.3.

Съгласно одобрения вчера от КН индикативен график на приемите през 2020 година по ПРСР, в периода март-април се планира целеви прием по подмярка 4.1, насочен към модернизиране на физическите активи на „животновъдните“ стопанства. Минималният размер на проектното предложение е 15 хил. евро, а максималният е 500 хил. евро.

Критерии за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1., които ще се прилагат при предстоящия целеви прием

 Приоритет № 1Подпомагане на животновъдни стопанства“- 35 максимален брой точки

  • Критерий за оценка 1.1 Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер по-нисък от средния за страна; минимално изискване: Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е под 38 000 евро- 25 т.
  • Критерий за оценка 1.2  Проекти, представени от кандидати, чиито земеделски стопанства са с размер по-нисък от средния за страна; минимално изискване: Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на проектното предложение е над 38 000 евро- 15 т.
  • Критерий за оценка 1.3 Проекти, представени от кандидати, които не са получавали подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“- 10 т.

Приоритет № 2Подпомагане на биологично производство“- 10 максимален брой точки

Критерий за оценка 2.1. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти; минимално изискване: Всички животни от ивотновъдния обект/обекти на кандидата, който/които е включен/са включени в проектното предложение, е/са сертифициран/и за производство на биологични селскостопански продукти- 10 т.

Приоритет № 3Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост“- 2 максимален брой точки

Критерий за оценка 3.1. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства; минимално изискване: По проекта се предвижда създаване на най-малко едно ново работно място- 2 т.

Приоритет № 4Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани“- 5 максимален брой точки

Критерий за оценка 4.1. Проекти на земеделски стопани до 40 години включително- 5 т.

Приоритет № 5Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения“- 10 максимален брой точки

  • Критерий за оценка 5.1. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната; 5 т. за области Видин, Враца, Монтана; 3 т. за област Ловеч; 2 т. за област Плевен
  • Критерий за оценка 5.2. Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г.)- 5 т.

Приоритет № 6Подпомагане на проекти с интегриран подход“- 35 максимален брой точки

  • Критерий за оценка 6.1 Проекти, които се реализират в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка. По критерия: 15 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на населено място, в рамките на което е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства; 10 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на община, в рамките на която е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства; 5 т. когато всички предвидени инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на територията на административна област, в рамките на която е обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответния вид животни, за които се кандидатства;
  • Критерий за оценка 6.2 Проекти с инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в животновъдните обекти*, по който: 10 т. се получават, когато най-малко 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и; 5 т. се получават, когато най-малко 25 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за подобряване на биосигурността в рамките на животновъдния обект/и.
  • Критерий за оценка 6.3 Проекти, представени от признати групи/организации на производители от министъра на земеделието, храните и горите- 10 т.

*Инвестиции, свързани с въвеждане на мерки за биосигурност, определени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти. При наличие на проектни предложения, получили еднакъв брой точки по критериите за подбор на проекти, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, ще бъде предоставено предимство за проектни предложения, по които е заявен по-малък размер разходи.

Очаква се публикуването на пълния пакет материали от УО на ПРСР 2014-2020 от 14-то заседание на КН.

Източник: МЗХГ

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 675 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!