Запознайте се с публикуваните на 16 септември 2020 г. от Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО)👉Разяснение по насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

👉Проектите по подмярка 4.1 на ПРСР само за земеделска техника- без становище от РИОСВ

👉БАБХ публикува образци на заявлениe и становищe по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 за съответствие на проектите с мерките за биосигурност

Разясненията на УО са задължителни за всички кандидати!

30 септември 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проекти в ИСУН!

👉 Основна информация, свързана с отворената процедура за подбор BG06RDNP001-4.00 по подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020 можете да откриете в изготвеното от Звеното за управление на Национална селска мрежа 👉РЕЗЮМЕ📌

Източник: https://eumis2020.government.bg; МЗХГ

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!