В „Държавен вестник“ бр. 62 от 05.08.2022 г. е публикувано Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 217 от 29 юли 2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека.

Новата наредба е разработена въз основа на чл. 5 от новия Закон за храните (ЗХ) и отмененя действащата в момента Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 219 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2002 г.), издадена на основание чл. 4 от отменения ЗХ.

Наредбата определя изискванията относно наименованията, състава, характеристиките и етикетирането на сок от плодове, сок от плодове от концентрат, концентриран сок от плодове, сок от плодове екстрахиран с  вода, дехидратиран сок от плодове или сок на прах от плодове и нектар от плодове, наричани „сокове от плодове и нектари от плодове“.

Актуализирани и прецизирани са изискванията към етикетирането на предлаганите на пазара сокове от плодове и нектари от плодове, както и етикетирането на напитки, чиито наименования, състав и характеристики не попадат в обхвата на разглежданата от проекта група продукти, за които се прилагат общите изисквания за етикетиране, определени с Регламент (ЕС) № 1169/2011.

Постановлението влиза в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Запознайте се с ПМС № 217 от 29 юли 2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека 👉ТУК!

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://pixabay.com/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!