В днешния брой на Държавен вестник (ДВ. брой 87 от 09.10.2020 г.) е обнародвана Наредба № 5 от 30 септември 2020 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни („Наредба № 5).

 

Новата Наредба № 5 определя здравните изисквания към животните, от които се добиват храни, предназначени за консумация от хора, при:
1. производство, преработка и дистрибуция на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, предназначени за консумация от хора;
2. въвеждане от трети държави на първични продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, за консумация от хора.

 

📌Продуктите от животински произход трябва да са получени от животни, които:

1. не идват от стопанство, предприятие, територия или част от територия, които подлежат на ветеринарно-здравни ограничения, приложими за съответните животни и продукти съгласно нормативните актове, посочени в Приложение № 1 на нераедбата;
2. не са били добити/произведени в предприятие, в което по време на клането или производствения процес са се намирали заразени животни или със съмнение за зараза от една от болестите, предмет на нормативните актове, посочени в Приложение № 1, или трупове или части от тях на такива животни, освен ако съмнението е било отхвърлено – в случаи на месо и месни продукти;
3. са от обекти за аквакултури и продукти от тях и са в съответствие с Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни.

📌Производството, преработката и дистрибуцията на продукти от животински произход, получени от животни, произхождащи от животновъден обект, който не е засегнат и липсва основание за съмнение, че е засегнат от заразна болест, намиращ се на територия или част от територия с наложени ветеринарно-здравни ограничения, може да се извършва, при условие че:

1. преди да бъдат подложени на преработката (посочена в Приложение № 2 на наредбата), продуктите са получени, обработени, транспортирани и съхранявани отделно или по различно време от тези, които отговарят на здравните изисквания, като условията за транспортиране извън територията с наложени ветеринарно-здравни ограничения са одобрени от БАБХ;
2. продуктите, които ще преминат преработката (посочена в Приложение № 2) са ясно идентифицирани;
3. продуктите ще преминат преработката (посочена в Приложение № 2), която гарантира безопасността на продукта и ще отстрани съответния ветеринарно-здравен проблем;
4. преработката се извършва в предприятие, одобрено за тази цел от БАБХ.
Наредбата посочва изискванията към здравната маркировка за прясно месо и към етикетът на храните, които не са преминали преработка, псочена в Приложение № 2 на нормативня акт.

📌Официалните ветеринарни проверки за съответствие с изискванията на новата Наредба № 5, свързани с продуктите от животински произход за консумация от хора, се извършват от официални ветеринарни лекари. Проверките се извършват без предварително уведомяване!

С пълния текст на Наредба № 5 можете да се запознаете ТУК!

Източник: https://dv.parliament.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!