В брой 64 на Държавен вестник от 09.08.2022 г. е обнародвана нова Наредба № 2 от 28.07.2022г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците („Наредба № 2″).

С новата Наредба № 2 се хармонизира националната подзаконова нормативна уредба с европейското законодателство, систематизират се разпоредбите в областта на класификацията и отразяване на новата структура на Министерския съвет (МС) от декември 2021 г., съгласно която Министерство на земеделието, храните и горите се трансформира в Министерство на земеделието.

Основни моменти:

  • Новата Наредба № 2 отменя сега действащата Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (обн., ДВ. бр. 37 от 2009).
  • Прецизирани са препратките към актуалното европейско законодателство и е използван същия систематичен подход, с който се обединяват разпоредбите за отделните категории кланични трупове на говеда, свине и овце и изискванията за тяхната класификация, с цел улеснение и по-голяма яснота.
  • Допълнително са доразвити някои от действащите разпоредби, които се прилагат в областта на класификацията с цел улесняване работата както на класификаторите в кланиците, така и на контрольорите.
  • Предоставена е възможност кланицата сама да определи кои лица да упълномощи при изпълнение на отделните задължения, свързани с документирането и предаването на резултатите от класификацията, събирането и докладването на цените, като за тях изпраща информация в Министерството на земеделието (МЗм).
  • С новата Наредба № 2 се правят и изменения в Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.).
  • Приложенията с резултатите от проверките по класификация на кланичните трупове на говеда, свине и овце, които се отразяват в докладите, са отменени, като са включени в новата Наредба № 2 за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците. Същите попадат в материалния обхват на новата Наредба и с измененията „ще се постигне по-добра систематична подреденост“, се казва в в доклада на ресорния зам.-министър на земеделието.
  • Отразени са и промените във връзка с изпълнение на Решение от 13.12.2021 г. на Народното събрание за приемане на структурата на МС.

👉Запознайте се с Наредба № 2 от 28.07.2022г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скалите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците👉 ТУК!

Източник: https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!