В брой 33 на Държавен вестник от 20.04.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020.

На 12 април 2021 г. приключи едномесечното обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2, чиито промени са продиктувани от решението на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 за стартиране на нов прием през 2021 г. по подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“

Обезпечаване на нов прием през 2021 г. по подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“

Съгласно публикувания НИД на Наредба № 2 по отношение на подмярка 21.1 за приема през 2021 г. допустими за подпомагане ще са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020 и отговарят на поне едно от следните условия:

  1. нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.;
  2. имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

Новост е изискването към ползвателите на помощта, които имат професионална интернет страница, задължително да публикуват информация на тази страница за полученото от ЕЗФРСР подпомагане в периода от изплащане на помощта до 31.12.2021 г. Когато не може да се установи връзка между целта на професионалната интернет страница и целта на подпомагането- това изискване няма да  се прилага, но когато ДФЗ – РА установи неспазване на задължението, ще уведомява ползвателя на помощта, давайки му едномесечен срок за изпълнение на задължението.

С обнародваната НИД на Наредба № 2 се въвеждат промени в ощ 3 наредби:

Източник: https://dv.parliament.bg; https://web.apis.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!