В Държавен вестник бр. 31 от 19.04.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 (Наредба № 7).

Промените касаят текстове, свързани с изпълнението на ангажиментите на кандидати по мярка 10 както следва:

 • направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1): от 2022 г. ангажименти, които се удължават след изтичането им през 2021 г., се изпълняват за срок от 1 година; новите ангажименти от 2022 г. ще са с продължителност 3 години;
 • направление „Контрол на почвена ерозия“ от 2022 г. новите ангажименти и тези, които се удължават след изтичането им през 2021 г., ще се изпълняват за срок от 1 година; когато земеделските стопани удължават прилагането на агроекологичните дейности по направлението – представят към заявлението за плащане план, заверен от дипломиран агроном, с избраните противоерозионни дейности;
 • направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ предоставя се възможността от поемане на 1-годишни ангажименти в природни паркове, които имат утвърдени планове за управление; направени са пояснения и допълнения на правилата за допускане на животни, като земеделските стопани не извеждат по–голям брой от определените в разрешените за паша- „В природните паркове се спазват забраните предвидени в чл. 31 от Закона за защитените територии, както и забраните предвидени в чл. 21, ал. 1, когато са приети с плановете за управление“;  земеделските стопани няма да могат да заявяват едни и същи земеделски парцели по направлението и по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020; за териториите на природните паркове земеделските стопани трябва да разполагат с документ за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление, издаден от директора на природния парк- копие на документа се прилага всяка година към заявлението; в Приложение № 6 „Базови изисквания за различните агроекологични направления“ се добавя „В природните паркове се спазват забраните, предвидени в чл. 31 от Закона за защитените територии, както и забраните, предвидени в чл. 21, ал. 1 от Закона за защитените територии, когато са приети с плановете за управление.
 • направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ – новите ангажименти от 2022 г. ще са с продължителност 3 години;
 • за всички направления, които се очаква да бъдат отворени през кампания 2023, е допълнен нов текст относно клауза за преразглеждане, във връзка с възможността земеделските стопани да се приспособят към правната рамка на следващия програмен период, а именно: „Ангажиментите, които продължават след текущия програмен период, се преразглеждат, за да се приспособят към правната рамка на следващия програмен период. Ако земеделските стопани не приемат да приспособят ангажимента си към новата правна рамка, те могат да се откажат от изпълнението на ангажимента, без да възстановяват средства.“
 • Ежегодно може да бъде удължавано, но не по-късно от 2022 г. прилагането на агроекологичните дейности за направленията: ВПС; контрол на почвената ерозия и традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).
 • За срок от 3 години се изпълняват новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане през 2022 г. по направленията: ВПС; опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство и опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.
 • За срок от 1 година се изпълняват новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане през 2022 г. по направленията: контрол на почвената ерозия и традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм). В тази връзка, 31.12.2022 г. е крайният срок за агроекологичното обучение (с минимална продължителност 18 часа) или демонстрационна дейност (по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 с минимална продължителност 3 дни).
 • Допълнени са условията, при които не се одобряват заявления за участие в мярка 10 „Агроекология и климат“ и хипотезите, при които Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ- РА) намалява плащанията/или ставта изискуеми. Освен това е предвидено ДФЗ- РА „едновременно“ да прекратява агроекологичния ангажимент и да предприема действия по възстановяване на получената финансова помощ по съответното направление.
 • Прецизирана е разпоредбата на чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г. като е заменена думата „методика“ с „правила“. С тези правила се урежда редът, по който Разплащателната агенция не предостави изцяло или отчасти подпомагане, ако установи неспазване на поетите ангажименти или други задължения от бенефициентите (т.е. известната с неформалното наименование „методика за санкции“ се преименува на „правила“).
 • Прецизирани се текстовете относно оценката за трайните насаждения, издавана по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения- уточнено е, че се касае за парцели и „Не се изисква предоставяне на оценка по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване, когато през предходната кампания за съответните парцели е предоставена такава или когато за предходната кампания или кампания 2022 заявените парцели са включени и в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.
 • Изрично е посочено, че след 2022 г. земеделските стопани могат да подават само заявления за плащане по поети през предходните години агроекологични ангажименти.

 

От 20 април стартира прием по мярка 10 „Агроекология и климат“ на ПРСР 2014-2022*

Със заповед на министъра на земеделието, публикувана на 21.04.2022 г., е определена началната дата за приема и заявленията за подпомагане/плащане по мярка 10 „Агроеколгия и климат“, които ще бъдат приемани в Кампания 2022 по мярката. 20 април 2022 г. е началната дата на приема по мярка 10 „Агроекология и климат“.

 

👉Запознайте се с обнародваната на 19.04.2022 г. 👉НИД на Наредба № 7

 

👉Запознайте се с целия текст на👉Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 , съдържащ обнародваните в ДВ. бр.31 от 19.04.2022 г. промени.

 

Общественото обсъждане на проекта на НИД на Наредба № 7 приключи на 24.03.2022 г. Промените в мярка 10 бяха изпратени за одобрение от ЕК в рамките на 12-та нотификация на ПРСР 2014-2020, а преди това бяха съгласувани чрез писмена процедура с членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020. Очаква се МЗм да публикува Решението на ЕК за одобрение на 12-то изменение на Програмата.

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://ruralnet.bg/; https://web.apis.bg/

*Публикацията е актуализирана на 21.04.2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Нова методика за санкциите по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще се прилага за заявленията от Кампания 2021

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!