В брой 21 на Държавен вестник от 12.03.2021 г. са обнародвани:

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 (НИД на Наредба № 7);

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 (НИД на Наредба № 4).

На 01 март 2021 г. приключи едномесечното обществено обсъждане на предложените промени в нормативна уредба за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020. Промените отразяват националния избор при въвеждането на правилата за прилагането на ОСП по време на преходния период през 2021 и 2022 година, съгласно условията на т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 2020/2220), който бе публикуван на 28.12. 2020 г. в Официалния вестник на ЕС.

С настоящите промени в националното законодателство се създава правната рамка за прилагане на мерките 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 в преходните 2021 и 2022 г., които предоставят нови възможностите за бенефициентите от Кампания 2021.

Основни промени в марка 10

 • новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане от 2021 г., в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9  от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ бр. 22 от 2009 г.) се изпълняват за срок от 1 година;
 • по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ се създава възможността в случай, че са изключени площи от обхвата на мярката, поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажиментът да продължи да се изпълнява с останалите площи; когато всички площи са включени в зони по Натура 2000 – ДФЗ прекратява ангажимента, без да се изисква възстановяване на получената до момента финансова помощ по съответното направление;
 • нови нива на подпомагане по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“, приложими за кампания 2021 и след нея;
 • по част от прилаганите дейностите по направление „Контрол на почвената ерозия“, са въведени нови допустими разходи за: 1/ противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения – чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона; 2/ противоерозионни мероприятие в обработваеми земи: за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона;
 • ново приложение № 10 със списък на допустими култури от групата на трайните насаждения, подходящи за прилагане на дейността по затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията. Въвежда се условие за заявените площи по дейността да се изискват документи, удостоверяващи че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.)- НЯМА да се одобряват за участие в мярка 10 заявените земеделски парцели, за които НЕ е предоставена при кандидатстването оценка по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения и/или документ, удостоверяващ, че за заявените трайните насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване; оценката ТРЯБВА да съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи; за трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 и ПРСР 2014 – 2020, НЕ се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения; финансовата помощ за дейността по затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения НЕ се предоставя или се намалява, когато земеделските стопани заявяват за подпомагане земеделски парцели, които НЕ са били заявени с трайни насаждения през кампания 2020 по схемите и мерките на директните плащания;
 • ново приложение № 11 със списък на с медоносните тревни растения, които следва да се засяват при изпълнение на дейността за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност;
 • ново изискване при кандидатстването да бъдат приложени разходно-оправдателен документ при закупуване на тревните смески и семена на медоносни растения при изпълнение на ангажименти, свързани със затревяване или създаване на буферни ивици с медоносни растителност;
 • за новите ангажименти, поети през 2021 г. крайният срок за доказване на опит в извършването на избраните направления/преминато обучение, е до 31.12.2021 г.;
 • усъвършенствани и повишени изисквания в направлението „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“: допълненителни забрани в Приложение 6, касаещи националните паркове и резерватите; добавят се изисквания животните да са придружавани от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин, а за бенефициентите, които осъществяват дейността с придружаващи стадото кучета, на същите да бъдат поставяни спъвачки;
 • при извършване на административните проверки по направленията пасторализъм и опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство ДФЗ – РА ще използва освен наличната в регистъра на БАБХ към датата на подаване на заявление от земеделските стопани информация, така и информацията към 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020, съдържащ обнародваните на 12.03.2021 г. промени.

 

Основни промени в марка 11

 • през 2021 г. могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се поемат нови ангажименти с продължителност:
1. две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
2. една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
3. две години по направление „Биологично животновъдство“;
4. една година по направление „Биологично пчеларство“;
 • площи, животни и пчелни семейства ще могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г.;
 • въвежда се изискване за заявените площи в групата на трайни насаждения по направление „Биологично растениевъдство“ да се изискват документи, удостоверяващи, че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване, в т.ч. оценката им по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр.  65 от 1991 г.)– финансовата помощ за годината за подаване на заявлението НЕ се предоставя или се намалява, когато кандидатите НЕ са предоставили документи, удостоверяващи, че трайните насаждения не са надвишили продължителността на периода на плододаване по Наредба за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр.  65 от 1991 г.); за трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 и ПРСР 2014 – 2020, НЕ се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения; оценката съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи и се предоставя до 15 юли за годината на кандидатстване;
 • за площи, животни и пчелни семейства, включени в нови ангажименти през 2021, сертификатът или писменото доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство трябва да се предоставят поне веднъж до края на поетия ангажимент;
 •  променя се съотношението животинска единица (ЖЕ) за хектар постоянно затревени площи (ПЗП) в направление „Биологично растениевъдство“ (от 1 ЖЕ /2 ха на 0,3 ЖЕ /1 ха), с което се дава възможност на бенефициентите по направление „Биологично животновъдство“ да заявяват по-голям размер ПЗП; от кампания 2021 допустими за заявяване ПЗП по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха към началото на Кампанията; при определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата ТРЯБВА да са преминали периода на преход към биологично производство към началото на Кампанията за кандидатстване и ТРЯБВА да са вписани в биорегистъра;
 • кандидати по направлението „Биологично животновъдство“ получават пълният размер на подпомагането за фуражни култури, с които заедно с ПЗП, декларирани по направление „Биологично животновъдство“ се спазва съотношение от 0,3 ЖЕ/1 ха;
 • за кандидати, които удължават ангажимента си или поемат нов такъв за кампания 2021 г. и следващи кампании се въвежда диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения в размер на: 100% за първите 50 ха, в частта над 50 ха до 65 ха – 50% от размера на подпомагането за хектар и в частта над 65 ха – 10% от размера на подпомагането за хектар;
 • възможност на удължените след 2020 г. ангажименти да се изпълняват на одобрената за подкрепа площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10 %, като ангажиментът продължава да се изпълнява с одобрените през текущата година площи, при условие че за незаявените площи земеделският стопанин НЯМА регистрирано правно основание за текущата година;
 • нови нива на подпомагане, които ще получат всички  кандидати от 2021 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ за култури от групата на полските култури, включително фуражни и култури от групата на ароматни и медицински растения;
 • определени са сроковете за предоставяне на задължителните документи от страна на кандидатите с нови ангажименти, поети през 2021 г.;
 • прецизират се текстовете, свързан с възможните комбинации между мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000“, отразяващи подпомагането, което ще бъде предоставяно от 2021 г. по мярка 12 за публикувана 1 нововключена защитени зони по Директива 2009/147/ЕО (за птици) и нови 36 защитени зони по Директива 92/43/ЕИО (за местообитания);
 • нови текстове уреждат предоставянето от МЗХГ към ДФЗ-РА на информация за включените в система на контрол площи (като цифрови географски данни), животни и пчелни семейства (към края на предходната година), а към началото на кампанията за кандидатстване- информация за биологичните животни.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020, съдържащ обнародваните на 12.03.2021 г. промени.

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://web.apis.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!