В брой 17 на Държавен вестник от 26.02.2021 г. са обнародвани:

На 18 февруари 2021 г. приключи едномесечното обществено обсъждане на предложените промени в нормативна уредба за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“, мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ и мярка 14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014-2020. Промените отразяват националния избор при въвеждането на правилата за прилагането на ОСП по време на преходния период през 2021 и 2022 година, съгласно условията на т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 2020/2220), който бе публикуван на 28.12. 2020 г. в Официалния вестник на ЕС.

Промени в наредбите за прилагане на мерка 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 1 март*

Основни промени в марка 12

  • урежда се нова подкрепа за компенсиране спазването на забраните по 36 заповеди за обявяване на защитени зони от НАТУРА 2000 по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата 92/43/ЕИО за местообитанията);
  • въвеждат се нови забрани, произтичащи от включените нови 36 заповеди за обявяване на защитени зони от НАТУРА 2000 по Директивата за местообитанията, които касаят бенефициентите, които ще завяват подпомагане за конкретната зона по Директива 92/43/ЕИО;
  • създава се ново Приложение № 1а, в което: в Таблица 1 е добавена 1 нова защитена зона по Директива 2009/147/ЕО (за птиците), извършено е преизчисление на нивата на подпомагане за 119 зони за птиците и е определено компенсаторно плащане за новообявената зона; в нова Таблица 2 са определени компенсаторни плащания по 36-те нови защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за местообитанията; актуализирана е Таблица 3 с новите забрани от защитените зони по Директива 92/43/ЕИО;
  • регламентирано е, че размерът на компенсаторните плащания по заявления за подпомагане, подадени до 2020 г. включително, се определят съгласно Приложение № 1, а по заявления за подпомагане, подадени от 2021 г., се определят съгласно Приложение № 1а;
  • направена е демаркация за земеделските стопани, завяващи едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12;
  • с преходните и заключителните разпоредби се правят промени в Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 (Наредба № 6).

Основни промени в марка 13

Чрез преходните и заключителните разпоредби на НИД на Наредба № 5 се прави промяна в Наредба № 6, според която се удължава с 2 години прилагането на преходното компенсационно плащане по новата подмярка 13.3. „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 (т. нар. НР 3). Тази възможност се предоставя от Регламент 2020/2220 и за кампания 2021 и 2022 преходното компенсационно плащане по НР 3 може да е в размер на левовата равностойност на 25 евро.

Основни промени в марка 14

  • въвеждат се по-високи нива  на подпомагане по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ и подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“, приложими за кампания 2021 и след нея;
  • въвежда се ново изискване при промяна на обстоятелствата в становището, издадено от директора на съответната областна дирекция на БАБХ, с изключение на броя животни, да се прилага становище с отразените промени към заявлението за подпомагане;
  • прецизира се текста чрез допълнението, че заявление за подпомагане/плащане ще е по образец, който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на ДФЗ – РА и се публикува на интернет страниците на ДФЗ – РА и на МЗХГ; в тази връзка се отменя Приложение № 4 (съдържащо образец на заявление за подпомагане/плащане).

👉Запознайте се с пълният текст на👉Наредба № 5 за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамкова директива за водите“ от ПРСР 2014-2020, съдържащ обнародваните на 26.02.2021 г. промени.

👉Запознайте се с пълният текст на👉НАРЕДБА № 4 за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“от ПРСР 2014-2020, съдържащ обнародваните на 26.02.2021 г. промени.

Източник: https://dv.parliament.bg/; https://web.apis.bg/; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!