В брой 33 на Държавен вестник от 20.04.2021 г. чрез § 7 от Преходни и заключителни разпоредни на обнародваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 (НИД на Наредба № 2) се въвежда допълнение в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020.

Едната от промените в мярка 11 предвижда към към реда, по който Държавен фонд „Земеделие“ прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ по съответното направление, да се прибави и неспазването на изискването за предоставяне на документите, които удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент.

Припомняме, че съгласно Наредба № 4 тези документи и срок за представянето им в ДФЗ за изпълняващите 5-годишни ангажименти бенефициенти трябва: до 30 октомври на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж да са получили сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция. За площите/животните/пчелните семейства, които се завяват в Кампания 2021 година (по реда на чл. 6, ал. 4 от Наредба № 4 и в зависимост от направленето и дали са в период на преход или са сертифицирани могат от 2021 г. да се поемат нови ангажименти с продължителност 1 или 2 години, както и да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022) трябва: до края на ангажимента поне веднъж да получат сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция.

Другата промяна на мярка 11 касае задължението за заявените площи в групата на трайни насаждения по направление „Биологично растениевъдство“ да се предоставя до 15 юли за годината на кандидатстване оценка, удостоверяваща, че заявените трайни насаждения са в период на плододаване (по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения).

Съгласно обнародваната промяна оценка може да не се предоставя, когато целият парцел с трайни насаждения е земеделска земя от държавния поземлен фонд и не е изтекъл амортизационният срок на насажденията, а до 15 юли Министерството на земеделието, храните и горите ще предоставя информация за тези имоти на ДФЗ – РА.

Припомняме, че съгласно нормативните промени в мярка 11 от март 2021 г. за трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 и ПРСР 2014 – 2020, НЕ се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

С обнародваната НИД на Наредба № 2 се въвеждат промени в 3 наредби:

  • Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020👉Обнародвани са промени в наредбата за мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020, касаещи направление „контрол на почвената ерозия“
  • Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020
  • Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

Промени в Наредба № 105: Преди измененията цифровите географски и атрибутивни данни за референтни парцели – физически блокове, слой „Площи, допустими за подпомагане“ и екологично насочени площи, се обновявават ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите чрез: дешифриране на актуална ЦОФК, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане; отразяване на резултати и констатации от специализирани теренни проверки на референтни парцели по чл. 33а, ал. 2 от ЗПЗП, съгласно която „Данните в Системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, се одобряват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“. С обнародваните днес изменения се предвижда отразяването на резултати и констатации от специализирани теренни проверки на референтни парцели да става по чл. 33, ал. 4, т. 2 от ЗПЗП, съгласно която „отразяване на резултатите от специализираните теренни проверки на референтни парцели, които се извършват след уведомяване на бенефициентите при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30, ал. 6

👉Запознайте се с пълния текст на👉Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020, съдържащ обнародваните на 20.04.2021 г. промени.

Източник: https://dv.parliament.bg; https://web.apis.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!