Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) съобщи за одобрено финансиране на 4 проектни предложения, подадени през ИСУН в рамките на втория краен срок по процедура № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020.

Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова (БФП) помощ по 4-те проектните предложения е в размер на 752 969.37 лева.

Предложените за финансиране проекти и МИГ са:

  1. МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица за проект „ENPORT BETA – интегриран подход за развитие на устойчив туризъм в селските райони“
  2. МИГ Ардино- Джебел за проект „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково -Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“
  3. МИГ Хисаря за проект „Популяризиране на местни археологични обекти на територията на МИГ „Хисаря“ и МИГ „Текучи Асоциация Румъния“
  4. МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово за проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)

Общо 7 са към момента одобрените за финансиране проекти на МИГ за сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3, след като в средата на месец октомври 2020 г. бяха одобрени следните 3 проектни предложения на МИГ на обща стойност от 928 348.57, подадени през ИСУН в рамките на първия краен срок по процедурата:

  1. МИГ Разлог за проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”
  2. МИГ Разлог за проект „Управление на устойчивостта“
  3. МИГ Раковски за проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

По информация от http://2020.eufunds.bg/, по горецитираната процедура към момента са подадени общо 10 проектни предложения на обща стойност от 2 263 002.90 лева.

Подпомагането по процедурата цели: осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво; създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност; подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. Проектите трябва да целят развитието на териториите, на които се изпълняват стратегиите за ВОМР на МИГ, и да съответстват на и да допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегията/ите за ВОМР на съответната/ите МИГ и на ПРСР 2014- 2020 г.

Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ от изпълнението на проектите за сътрудничество: 1/ разработени съвместени продукти/услуги, придобити активи, извършени строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България; 2/ проведени изследвания и пазарни проучвания, директно свързани с съвместния продукт/услуга; 3/ реализирани промоционални или маркетингови кампании; 4/ изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 7 823 200,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите за сътрудничество за кандидата и за всеки един от партньорите е:

  • до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество;
  • до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

До 100 % от допустимите разходи по проект е финансовата помощ по реда на тази процедура.

Източник: МЗХГ; http://2020.eufunds.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 28 февруари са отворени 2 процедури по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020 за подкрепа на МИГ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!